Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/183/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 120 857,81 zł,
- dochody majątkowe: 18 500,00 zł,
- wydatki bieżące: 49 691,25 zł,
- wydatki majątkowe: 89 666,57 zł;
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: -0,01 zł;
3) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy.
§ 2. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego ujętego w planie wydatków majątkowych na 2020 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
2. Zadania otrzymują brzmienie: Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Popielowską Kolonię – droga gminna Nr 101820 O.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
2. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę: Zakup stolików do świetlicy.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
4. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę: Zakup blaszaka na plac przy świetlicy wiejskiej.
§ 6. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 42 591 305,12 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36 482 390,77 zł,
b) dochody majątkowe: 6 108 914,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem: 44 660 620,34 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 33 044 552,41 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 616 067,93 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.
§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXV-183-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf