Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Uchwała Nr XXV/181/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W załączniku do uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3167) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 uchyla się ust. 3.
2. § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.”
3. W § 9 uchyla się ust. 5.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXV-181-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-83-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf