Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/315/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  dochody bieżące         70 701,62

            wydatki bieżące            70 701,62

2. Rozdysponowuje się rezerwę w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, z tego

zgodnie z poniższym zestawieniem

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

zgodnie z poniższym zestawieniem

§ 2

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem:    42 451 947,31 zł w tym:
a) dochody bieżące:    36 361 532,96 zł,
b) dochody majątkowe:    6 090 414,35 zł;
2) Przychody ogółem:    4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem:    44 521 262,53 zł w tym:
a) wydatki bieżące:    32 994 861,17 zł,
b) wydatki majątkowe:    11 526 401,36 zł;
4) Rozchody ogółem:    2 344 576,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-315-2020 z dnia 17-08-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf (866,58KB)