Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

Uchwała Nr XXIV/180/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 28a ust. 1 - 3 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” wspólnie z Partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminami: Paczków, Gogolin, Pokój, Ludowym Klubem Jeździeckim OSTROGA, InfirmiCare non profit sp. z.o.o, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
2. Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracji Społecznej, którego Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, a wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w zakresie dotyczącym Gminy Popielów wynosi 255 717,00 PLN.
§ 2. 
Z ramienia Gminy Popielów bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
§ 3. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy pomiędzy Partnerami wymienionymi w § 1 określać będzie umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna zawarta pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej projektu, o której mowa w ust. 1.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych - II edycja.pdf