Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/178/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 90 899,06 zł,
- wydatki bieżące: 90 899,06 zł.
§ 2. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.
2. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę: Plac zabaw
§ 4. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 42 381 245,69 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36 290 831,34 zł,
b) dochody majątkowe: 6 090 414,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem: 44 450 560,91 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 32 924 159,55 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 526 401,36 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIV-178-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf