Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr XXIV/176/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 90f, art. 90m ust. 2, w związku z art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 
Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2. 
Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Traci moc uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (1,91MB)

Załącznik do uchwały Nr XXIV/176/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, formy w jakich udziela się stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
§ 2. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.);
3) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).


Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności

§ 3. 
Wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie w drodze decyzji administracyjnej, kierując się indywidualną sytuacją materialną ucznia i jego rodziny:
1) w przypadku, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne jest mniejsza lub równa 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi od 171% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) w przypadku, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne przekracza 30% i wynosi nie więcej niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi od 80% do 170% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) w przypadku, gdy w rodzinie ucznia występuje niepełnosprawność członka rodziny do lat 18 lub rodzina jest niepełna miesięczna wysokość przyznanego stypendium może wynieść do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego;


Rozdział 3.
Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy

§ 5. 
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:
a) zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z języków obcych,
b) zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym lub sportowym,
c) zajęciach logopedycznych,
d) zajęciach związanych z dokształcaniem zawodowym uczniów szkół ponadpodstawowych, na które uczeń szkoły ponadpodstawowej został skierowany przez szkołę do której uczęszcza,
e) wycieczkach szkolnych, wyjściach do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,
f) kosztach dojazdu ucznia i opiekuna na zajęcia, o których mowa w pkt 1 lit. a-d;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur, zeszytów, przyborów szkolnych, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, atlasów, słowników, instrumentów muzycznych, tornistra, plecaka, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, drukarki komputerowej, tuszu do drukarki, skanera, pokrycia kosztów abonamentu internetowego;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych tj. kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, zakwaterowania w bursie lub internacie;
4) świadczenia pieniężnego, jeśli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych nie jest celowe.


Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, wnioskodawca składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie w terminie - do 15 września danego roku szkolnego; w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 15 lutego danego roku szkolnego; w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z tym, że uczeń może uzyskać prawo do pomocy materialnej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
3. Stypendium szkolne przyznane w formie o której § 5 pkt 1-3 realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia wydatków (np. imiennych biletów miesięcznych).
4. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. e wypłata stypendium szkolnego następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego, że zajęcia zostały zorganizowane przez szkołę.
5. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. f zwrot kosztów dojazdu następuje po przedłożeniu biletów za dojazd ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej oraz dokumentu potwierdzającego udział w zajęciach. Zwrot kosztów dojazdu ustala się na podstawie cennika biletów jednorazowych normalnych, obowiązujących u przewoźnika komunikacji publicznej.
6. W przypadku wypłaty stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym wydatki na zakup stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz stroju galowego, nie mogą przekroczyć 50% łącznej kwoty przyznanego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym.
§ 7. 
1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 pkt 1-3, wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Popielowie lub przelewem na wskazany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodzica lub pełnoletniego ucznia jednorazowo w terminach:
1) najpóźniej do 15 grudnia za miesiące od września do grudnia danego roku, po złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia danego roku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków;
2) najpóźniej do 15 czerwca za miesiące od stycznia do czerwca danego roku, po złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca danego roku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków.
2. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudnościami w realizacji wydatków rodzic lub pełnoletni uczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w terminach późniejszych niż terminy określone w ust. 1.
3. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudnościami w realizacji wydatków przez rodzica lub pełnoletniego ucznia stypendium może być wypłacone w terminie późniejszym niż terminy określone w ust. 1.
4. Wypłata stypendium szkolnego może odbywać się w formie wypłat częściowych, na podstawie udokumentowanych wydatków, przy czym kwota wypłaty częściowej wynosi 200 zł. Ostatnia wypłata częściowa stanowi różnicę pomiędzy kwotą stypendium przyznanego na okres wskazany w ust. 1 pkt 1 lub 2, a sumą dokonanych wypłat częściowych w danym okresie.
§ 8. 
1. Świadczenia pieniężne wypłacane są w kasie Urzędu Gminy w Popielowie lub przelewem na wskazany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodzica lub pełnoletniego ucznia, co miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. W przypadku świadczenia pieniężnego za miesiąc grudzień wypłata następuje w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.


Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 9. 
1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Do przyczyn losowych należą w szczególności:
1) choroba ucznia lub jednego z członków rodziny;
2) wypadek ucznia lub jednego z członków rodziny;
3) śmierć jednego z członków rodziny;
4) pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe, które powodują znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
3. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną oceną sytuacji materialnej ucznia oraz skutków zdarzenia losowego.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, którego wzór określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. 
Wysokość środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej jest zależna od wysokości dofinansowania z budżetu państwa.

PDFUchwała Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (1,91MB)