Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów

Uchwała Nr XXIV/175/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Popielów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. W załączniku do uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2018) w pkt 3 wprowadza się zmianę adresu siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zastąpienie słów „Stare Siołkowice, ul. Michała 2” słowami „Stare Siołkowice ul. Klapacz 62”.
2. Pozostałe zapisy uchwały oraz załącznika do uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 


PDFUchwała Nr XXIV-175-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf (307,93KB)