Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/313/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 9a, art. 9b, art. 48 ust. 1 oraz  art. 48b ust. 1, ust. 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w związku z realizacją zapisów Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącą oceny ofert dokonuję rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2020, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/296/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lipca 2020 r:

WYBRANA OFERTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

NAZWA OFERENTA

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 

 

Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2020

 

 

 

REHA VITAL Alicja Toma

 

 

20.000 zł

§ 2

1. Środki, o których mowa w § 1 , określone zostały w Budżecie Gminy Popielów na 2020 r. w rozdziale 85195.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta umowy na realizację zadania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Popielów www.popielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-313-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020.pdf (383,26KB)