Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/312/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1,  ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póżn. zm.), oraz § 5 pkt 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządzenia Nr 0050/242/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 04.06.2023 r.:działkę nr 518 km. 3 o pow. 0,7900 ha obręb Karłowice oraz część niezabudowaną o pow. 0,8120 ha działki zabudowanej nr 381 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,8500 ha (z wyłączeniem przepompowni ścieków przy ulicy Brzeskiej) wymienione w wykazach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Ustala się czynsz za dzierżawę działek opisanych w §1 w wysokości:

  • Za działkę nr 518 km.3 o pow. 0,7900 ha 395,00 zł brutto/rocznie według stawki jednostkowej 0,05 zł/m²/rocznie/netto zw. z podatku VAT ).
  • Za część działki 381 km.2 o pow. 0,8120 ha 406,00 zł brutto /rocznie według stawki jednostkowej 0,05 zł/m²/rocznie/netto zw. z podatku VAT ).
  • Czynsz waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez Prezesa GUS a zmiana wysokości stawki czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku.

2. Dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-312-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km.3 obręb Karłowice i cz. działki nr 381 km.2 obręb Karłowice.pdf (1,65MB)
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/312/2020
Wójta Gminy Popielów z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości – działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.   

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

                                                                      

W y k a z

Nieruchomości niezabudowanej działki nr 518 km.3 obręb Karłowice stanowiącej własność Gminy Popielów przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

1. Nieruchomość-działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 518 km.3 obręb Karłowice o pow. 0,7900 ha w tym użytek gr. ŁIV 0,4300 ha, ŁV 0,3100 ha, w 0,0500 ha jednostka rejestrowa G.139.

2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą działka nr 518 km.3 zapisana w KW 4561 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Działka położona w miejscowości Karłowice przy ulicy Pokojowej, działka 518 km.3 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta posiada dostęp do w/w ulicy i drogi polnej, działka stanowi łąkę, część porośnięta krzewami i kilkoma drzewami teren płaski.

4. Miejscowość Karłowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 518 km.3 oznaczony jest w części symbolem 2RZ co stanowi teren rolnicze głownie trwałych użytków zielonych oraz w części symbolem ws co stanowi tereny wód otwartych obejmujących rzekę Stobrawę i ważniejsze cieki wodne.

5. Czynsz za dzierżawę powyżej opisanej  wynosi 395,00 zł brutto/rocznie(kwota zw z podatku VAT) według stawki jednostkowej 0,05 zł/m²/rocznie/netto zw. z podatku VAT).

6. Termin wnoszenia czynszu – 31 grudnia każdego roku, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynsz będzie waloryzowany corocznie (w miesiącu lutym) o roczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (pierwsza waloryzacja 1 lutego 2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku) zmiana dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności zmiany umowy.

8. Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

9. Nieruchomość wydzierżawiana jest na czas oznaczony do 04.06.2023 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele rolne, przedmiotowa działka jest przedmiotem dzierżawy do 04.09.2020 r.

10. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 06.08.2020 r. do 26.08.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T. Hyszczyn

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/312/2020
Wójta Gminy Popielów z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości – działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

                                                                      

W y k a z

Nieruchomości części niezabudowanej działki nr 318 km. 2 obręb Karłowice stanowiącej własność Gminy Popielów przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

1. Nieruchomość-działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 381 km.2 obręb Karłowice o pow. 0,8500 ha w tym użytek gr. ŁIV 0,3500 ha, ŁV 0,2400 ha, Ps 0,2600 ha jednostka rejestrowa G.77.

2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą działka nr 381 km.2 zapisana w KW 00000662/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Działka położona w miejscowości Karłowice przy ulicy Brzeskiej, działka 381 km.2 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków przy ulicy Brzeskiej działka posiada dostęp do w/w ulicy, działka stanowi łąkę i pastwisko, część porośnięta krzewami i kilkoma drzewami, teren lekko pochyły w stronę cieku wodnego.

4. Miejscowość Karłowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 381 km. 2 oznaczony jest w części symbolem 2RZ co stanowi teren rolnicze głownie trwałych użytków zielonych oraz w części symbolem istniejących przepompowni ścieków.

5. Czynsz za dzierżawę wynosi 406,00 zł brutto/rocznie(kwota zw z podatku VAT) według stawki jednostkowej 0,05 zł/m²/rocznie/netto zw. z podatku VAT).

6. Termin wnoszenia czynszu – 31 grudnia każdego roku, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynsz będzie waloryzowany corocznie (w miesiącu lutym) o roczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (pierwsza waloryzacja 1 lutego 2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku) zmiana dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności zmiany umowy.

8. Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

9. Nieruchomość wydzierżawiana jest na czas oznaczony do 04.06.2023 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele rolne, przedmiotowa działka jest przedmiotem dzierżawy do 04.09.2020 r.

10. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 06.08.2020 r. do 26.08.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T. Hyszczyn