Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/311/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice – działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cen

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice – działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póżn. zm.), oraz uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), uchwały Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Karłowice, oznaczoną numerem ewidencyjnym 373/2 km. 2 obręb Karłowice, o powierzchni 0,3311 ha, zapisaną w Kw Nr OP1B/00020986/3.

§ 2

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3

1.Ustala się cenę wywoławczą do I przetargu ustnego nieograniczonego za działkę opisaną w § 1 w wysokości 120 000,00 netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) powiększony o 23 % podatku VAT w kwocie 27 600,00 zł  co daje 147 600,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100). Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za nieruchomość poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego 280,00 zł, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 150,00 zł, odpisu z KW 30,00 zł przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i opłat wieczysto-księgowych po jego podpisaniu.

§ 4

Ustala się wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-311-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf
 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/311/2020
Wójta Gminy Popielów z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice – działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej   

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie:

                                                                      

W y k a z

Nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Popielów, w miejscowości Karłowice działka nr 373/2 km. 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 373/2 km.2 obręb Karłowice gmina Popielów, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00020986/3 bez obciążeń i ograniczeń, prowadzoną przez V Wydział Sądu Rejowego w Brzegu.

2. Działka nr 373/2 km.2 obręb Karłowice o powierzchni według ewidencji gruntów 0,3311 ha, użytek gr. RV 0,2139 ha, RVI 0,1172 (jednostka rejestrowa G.218).

3. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona teren płaski w części zadrzewiony i zakrzewiony porośnięty trawą w kształcie prostokąta (o przybliżonych wymiarach szerokość od strony drogi 44 m, długość 75,5 m ), dojazd dobry ulicą Boczną Kolejową (działka posiada bezpośredni dostęp do ulicy Bocznej Kolejowej jednym bokiem i do drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej drugim bokiem). Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowo-produkcyjna, w sąsiedztwie znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna.

4. Przeznaczonie – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice tereny na których położona jest nieruchomość oznaczone są symbolem 3PU co stanowi tereny działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność produkcyjną i składową oraz usługi techniczne, działka aktualnie niezabudowana i niezagospodarowana.

5. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Cena nieruchomości niezabudowanej wynosi 120 000,00 netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) powiększony o 23 % podatku VAT w kwocie 27 600,00 zł co daje 147 600,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

7. Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie na okres 21 dni. Wywieszono 06.08.2020 r. - do 26.08.2020 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2020 r. poz.65 / proszone są o złożenie wniosku o nabycie do dnia 17.09.2020 r.

 

Przygotował : T. Hyszczyn