Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/307/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy
w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 23 lipca 2020 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 5 sierpnia 2020 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pani Aleksandra Regimowicz, tel. 774275835, .

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2020 z dnia 22-07-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały - upoważnienie Kierownika GOPS oraz uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.pdf (669,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal.pdf (2,18MB)
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI.docx (14,55KB)
PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf (441,80KB)