Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/303/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości – części niezabudowanej działki nr 179 km.1 obręb Lubienia stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości – części niezabudowanej działki nr 179 km.1 obręb Lubienia stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póżn. zm.), oraz uchwały § 5 pkt 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządzenia Nr 0050/242/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10.05.2023 r. część niezabudowaną o pow. 1,3047 ha działki zabudowanej nr 179 km. 1 obręb Lubienia o pow. 1,4400 ha (z wyłączeniem budynku i budowli nieczynnego ujęcia wody) wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Ustala się czynsz za dzierżawę części działki opisanej w § 1 w wysokości 652,35brutto/rocznie według stawki jednostkowej 0,05 zł/m²/rocznie). Czynsz waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez Prezesa GUS a zmiana wysokości stawki czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku.

2. Dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - cz. działki nr 179 km. 1 obręb Lubienia.pdf (498,14KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf (599,26KB)
 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/303/2020
Wójta Gminy  Popielów z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości – części niezabudowanej działki nr 179 km.1 obręb Lubienia stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad  i warunków dzierżawy   

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  podaje się do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

                                                                      

W y k a z

Nieruchomości-części niezabudowanej z działki nr 179 km.1 obręb Lubienia stanowiącej własność Gminy Popielów przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

1. Nieruchomość-działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 179 km.1 obręb Lubienia o pow. 1,4400 ha w tym użytek gr. Bi 0,1353 ha, RV 0,1929 ha, RVI 0,8916 ha, w 0,2202 ha (zabudowana budynkiem i budowlami nieczynnego ujęcia wody) jednostka rejestrowa G.2.

2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą działka nr 179 km.1 zapisana w KW OP1B/00026470/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Działka położona w miejscowości Lubienia przy ulicy Popielowskiej i Polnej, działka 179 km.1 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta posiada dostęp w/w ulic, w większości powierzchnia działki stanowi łąkę, część porośnięta krzewami i kilkoma drzewami teren płaski, zabudowana budynkiem i budowlami nieczynnego ujęcia wody wyłączonymi z dzierżawy.

4. Miejscowość Lubienia posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 179 km.1 oznaczony jest w części symbolem MN(1) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części symbolem R(4) co stanowi tereny rolnicze oraz w części symbolem W(1) co stanowi teren wodociągów.

5. Czynsz za dzierżawę wynosi 652,35 zł /rocznie brutto (kwota zw z podatku VAT) wg stawki jednostkowej 0,05 zł/ m²/rocznie.

6. Termin wnoszenia czynszu – 31 grudnia każdego roku, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynsz będzie waloryzowany corocznie (w miesiącu lutym ) o roczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (pierwsza waloryzacja 1 lutego 2021r. następne 1 lutego każdego następnego roku) zmiana dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności zmiany umowy.

8. Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

9. Nieruchomość wydzierżawiana jest na czas oznaczony do 10.05.2023 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele rolne, przedmiotowa część działki (niezabudowana) jest przedmiotem dzierżawy do 10.08.2020 r.

10. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.07.2020 r. do 10.08.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

 

Przygotował : T. Hyszczyn