Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/298/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice – działki nr 1162/4 km.7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice – działki nr 1162/4 km.7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), oraz uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z późn. zm., uchwały Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Stare Siołkowice, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, o powierzchni 0,4079 ha, zapisaną w Kw Nr OP1B/00017459/6.

§ 2

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3

1. Ustala się cenę wywoławczą do I przetargu ustnego nieograniczonego za działkę opisaną w § 1 w wysokości 190 000,00 netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) +23% podatku VAT w kwocie 43 700,00 zł co daje 233 700,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100). Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za nieruchomość poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego 300,00 zł, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 150,00 zł, odpisu z KW 30,00 zł przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i opłat wieczysto-księgowych po jego podpisaniu.

§ 4

Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1162-4 km. 7 obręb Stare Siołkowice.pdf (524,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf (549,06KB)
 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/298/2020
Wójta Gminy  Popielów z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice – działki nr 1162/4 km.2 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej   

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie:

                                                                      

W y k a z

Nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Popielów, w miejscowości Stare Siołkowice działka nr 1162/4 km.7 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.     

1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice gmina Popielów, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00017459/6 bez obciążeń i ograniczeń, prowadzoną przez V Wydział Sądu Rejowego w Brzegu.

2. Działka nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice o powierzchni według ewidencji gruntów 0,4079 ha, (użytek gr. RVI 0,4058 ha, w 0,0021 ha (jednostka rejestrowa G.2).

3. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona teren płaski porośnięty trawą, w kształcie trapezu (o przybliżonych wymiarach szerokość od strony drogi wojewódzkiej 60 m, szerokość na końcu 7 m, długość 122 m), dojazd dobry ulicą Piastowską w Starych Siołkowicach i Opolską w Popielowie, obie o nawierzchni asfaltowej oraz drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowią użytki rolne, droga wojewódzka nr 457 oraz droga do oczyszczalni ścieków, w sąsiedztwie znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna i telefoniczna.

4. Przeznaczonie – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice tereny na których położona jest nieruchomość oznaczone są w części symbolem: P co stanowi tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów(ok 0,3979 ha), w części KDW (10) co stanowi teren dróg wewnętrznych (ok. 0,0100 ha).

5. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Cena nieruchomości niezabudowanej wynosi 190 000,00 netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + 23% podatku VAT w kwocie 43 700,00 zł co daje 233 700,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

7. Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie na okres 21 dni. Wywieszono 14.07.2020 r. - do 03.08.2020 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 / proszone są o złożenie wniosku o nabycie do dnia 25.08.2020 r.

 

Przygotował : T. Hyszczyn

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1162-4 km. 7 obręb Stare Siołkowice.pdf (524,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf (549,06KB)