Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/297/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i art. 48 ust. 1 oraz  art.48b ust. 1, 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.), w związku z realizacją zapisów Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do oceny ofert w ramach otwartego konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2020, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/296/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lipca 2020 r., w następującym składzie:

  1. Irena Michno                                Kierownik BOS - Przewodnicząca Komisji
  2. Marieta Miś                                  Członek
  3. Gabriela Skupień                         Członek

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Popielów www.popielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-297-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy.pdf (332,70KB)