Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/296/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 pkt 1,art. 9a i 9b i art. 48 ust. 1 oraz 48b ust. 1, 2-4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w związku z realizacją zapisów Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie świadczenia usług rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2020.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Popielów www.popielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-296-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020.pdf (3,23MB)

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/296/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 13 lipca 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 9a i 9b i art. 48 ust. 1 oraz 48b ust. 1, 2-4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w związku z realizacją zapisów Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Popielów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020, zwanego dalej Programem.

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy, Program uzupełni potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy i zapewni dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Popielów.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie, aż do wyczerpania środków.

Świadczenie finansowane z budżetu Gminy Popielów nie może być finansowane równocześnie z innych źródeł, dotyczy to w szczególności świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 1. Zakres zadania

Zakres świadczeń w ramach Programu obejmuje:

udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Popielów na podstawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020, który został przyjęty Uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r. polegających na wykonaniu usług wskazanych w poniższym katalogu świadczeń:

RODZAJ ZABIEGU

WARTOŚĆ PUNKTOWA ZA 1 ZABIEG

1

Jonoforeza

5

2

Galwanizacja

4

3

Interdyn

4

4

TENS

4

5

Elektrostymulacja

7

6

Prądy Traberta

4

7

Prądy Kotz'a

4

8

Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości

3

9

Laser biostymulujący punktowy

6

10

Sollux

3

11

ultradźwięki

6

12

Ultrafonoforeza

7

13

Krioterapia miejscowa (pary azotu)

8

14

Ćwiczenia czynne stawów kończyn i kręgosłupa

6

15

Ćwiczenia w odciążeniu stawów kończyn i kręgosłupa

6

16

Wyciągi

7

17

Ćwiczenia ogólno kondycyjne, ogólno usprawniające, izometryczne

6

18

Terapia indywidualna z pacjentem z wykorzystaniem metod  neurofizjolog, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćw. specjalne, mobilizacje i manipulacje

25

19

Nauka czynności lokomocyjnych

8

20

Masaż klasyczny kręgosłupa/ częściowy

10

21

Drenaż limfatyczny częściowy

12

Gmina dopuszcza możliwość składania oferty na realizację Programu skierowanej do wszystkich lub części miejscowości Gminy Popielów.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2020 r.

1. 20.000 zł

 

III. Cel zadania

Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców. Poprawa lub podtrzymywanie  ogólnej sprawności osób z przewlekłymi lub pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego lub ośrodkowego / obwodowego układu nerwowego. Zmniejszenie bólu,  przywrócenie sprawności i funkcji narządów organizmu w tym kręgosłupa, narządów ruchu, poprawa sprawności mięśni i stawów, poprawa koordynacji ruchowej i mięśniowej, poprawa operatywności ośrodkowego / obwodowego układu nerwowego.

 

IV. Wydatki pokrywane ze środków publicznych Gminy

Umowa udzielająca dotacji na realizację Programu, określająca szczegółowe warunki realizacji zadania, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) zawarta zostanie z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 15 grudnia 2020r., chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których umowa zostanie wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone w umowie. Rozliczenie za realizację Programu następować będzie na podstawie kwoty ustalonej jako iloczyn zryczałtowanej wartości  brutto za 1 punkt świadczenia oraz sumy punktów udzielonych świadczeń.

Realizacja Programu rozpocznie się w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy i zakończy się do dnia 15 grudnia 2020 r.

Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji zadania bez konieczności wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej kontroli.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z warunkami konkursu lub umowy środki te zostaną zwrócone na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami.

Jednostka realizująca zadanie wyłoniona w wyniku konkursu nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce pod rygorem unieważnienia umowy.

 

V. Warunki jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:

 1. Podmiot jest zobowiązany posiać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 866).
 1. Podmiot  przystępujący do otwartego konkursu ofert powinien również:
  1. dysponować specjalistyczna kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, co powinno być udokumentowane oświadczeniem oferenta w tym:
   a)      rehabilitantem legitymującym się dyplomem magistra ,

b)      lub rehabilitantem legitymującym się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym.

 1. dysponować lokalem położonym na terenie Gminy Popielów (na cały okres realizacji zadania), w którym prowadzony będzie Program, który spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z 2019 r., poz. 595).

 2. dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji Programu, co powinno być udokumentowane stosownym oświadczeniem wraz z informacją o stanie technicznym sprzętu. Na wyposażenie powinno składać się w szczególności :
 1. wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych

- aparat do krioterapii miejscowej parami azotu lub dwutlenku węgla,

- aparat do elektroterapii,

- aparat do ultradźwięków,

- aparat do magnetoterapii,

- aparat do laseroterapii punktowej,

- aparat dwukanałowy do elektroterapii,

- lampa sollux,

 1. wyposażenie sali kinezyterapii:

- stół rehabilitacyjny,

- drabinki rehabilitacyjne,

- materace gimnastyczne,

- rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

- UGUL,

- stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki,

- cykloergometr

- lustro korekcyjne

- piłki gimnastyczne

VI. Zasady udzielania świadczeń.

 1. Do udziału w Programie może być zakwalifikowany pacjent, który jest mieszkańcem gminy Popielów, który zgłosił się z odpowiednim skierowaniem. Pacjenta do udziału w Programie kwalifikuje podmiot realizujący Program, biorąc pod uwagę dostępność zabiegu oraz środków finansowych na dany rodzaj zabiegu.
 2. Udział w Programie przez mieszkańca jest możliwy po uzyskaniu skierowania od lekarza, który udziela świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. W ramach Programu realizator (podmiot leczniczy) przeprowadzi akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców gminy o możliwościach uczestnictwa w Programie.
 4. Podmiot zapewni ochronę danych uczestników Programu uwzględniając obowiązujące przepisy, w tym ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

VII. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do:

 1. Zawarcia umowy na realizację Programu  zgodnie z treścią złożonej oferty w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze.
 2. Informowania Wójta Gminy o liczbie pacjentów objętych Programem w terminach określonych w umowie.
 3. Przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej pacjenta wypełnianej przed i po zakończeniu cyklu terapeutycznego.
 4. Opracowania raportu rocznego, który następnie zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy w terminie określonym w umowie.

 

VII. Do oferty należy dołączyć:

Wszystkie dokumenty wskazane w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie.

 

VIII. Składanie ofert

 1. Kompletne oferty na realizację Programu należy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2020” w Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 9:45 przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 r. o godz. 10.00.
 3. Oferent może wycofać złożoną ofertę tylko w formie pisemnej.
 4. Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

 

IX. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 07.08.2020 r., po uzyskaniu opinii komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Popielów.
 2. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie służy odwołanie.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 07.08.2020 r. poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Popielów www.popielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.
 4. Konkurs ofert może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenia ofert.
 5. Termin złożenia ofert i rozstrzygnięcia ofert może ulec przedłużeniu.
 6. Ocena ofert:
  - pod względem formalnym (prawidłowo wypełniony druk oferty wraz z kompletnymi załącznikami)
  - ocena merytoryczna (kwalifikacje kadry, warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, posiadanie ubezpieczenia)         

 

Oferty spełniające wymogi formalne i merytoryczne ocenione będą według następujących kryteriów:

poziom ceny brutto za 1 punkt przeprowadzenia usługi - kryterium to ważyć będzie w 100% na ocenie oferty.

 

X. Gmina zastrzega:

 1. Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
 2. Możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 3. Możliwość przyznania kwoty na realizację Programu zdrowotnego niższej od wskazanej w ogłoszeniu.
 4. Możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym oferentem, w przypadku otrzymania ofert równorzędnych.

Oferta (WZÓR)

 

na realizację „Programu opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Popielów w roku 2020”.

1. Oferent (pełna nazwa):

……………………………………………….……….…………………………………………………

2. Adres siedziby (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru), kod pocztowy, numer telefonu i faksu oferenta:

…………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………

………………………………….………………….……………………………………………………

3. Numery wpisów do: rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, krajowego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………

5. Określenie warunków lokalowych, wskazanie adresu lokalu na terenie Gminy Popielów, gdzie wykonywane będą świadczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury i sprzętu do realizacji programu zdrowotnego objętego ofertą wraz z oświadczeniem, że aparatura i sprzęt do realizacji programu zdrowotnego objętego ofertą spełniają wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

6. Wskazanie dni tygodnia i godzin, w których będą wykonywane świadczenia.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Wskazanie miejsca zamieszkania potencjalnego pacjenta (określenie czy oferta skierowana jest do całej lub części Gminy Popielów)................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

8. Określenie sposobu rejestracji pacjentów

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

9. Proponowana zryczałtowana kwota brutto .................. zł za 1 punkt udzielonych świadczeń wskazanych w katalogu świadczeń określonych w ogłoszeniu konkursowym.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na realizację Programu opublikowanego w dniu 13 lipca 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów w tej sprawie.

11. Oświadczam, że świadczenia finansowane z budżetu gminy nie będą/będą* finansowane również z innych źródeł i nie będą/będą* wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia.

12. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

13. Realizacja programu zdrowotnego rozpocznie się w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zakończy się do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Miejscowość, data                                                                 imię, nazwisko i podpis oferenta lub osoby(osób) występującej(ych)

w imieniu oferenta

 

……………………………..……                                  ………………………………………………

 

Uwaga!

Oferta powinna być podpisana na każdej stronie przez oferenta lub osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania oferenta wskazaną(e) w wypisie z rejestru.

* - niewłaściwe skreślić

 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)  kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

b) oświadczenie dotyczące dysponowania specjalistyczną kadrą posiadającą kwalifikacje  zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych określonych w ogłoszeniu konkursowym,  zawierające informacje o posiadanych dyplomach,  certyfikatach itp.,

c) kopię tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem (na cały okres realizacji zadania), w którym prowadzony będzie program zdrowotny,

d) oświadczenie oferenta dotyczące spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595),

e)  oświadczenie dotyczące dysponowania specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji programu zdrowotnego wraz z informacją o stanie technicznym sprzętu, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.