Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy w Popielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Popielów.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://bip.popielow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.1 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu. Nie wszystkie teksty są dostępne. Nie posiada odpowiednich kontrastów.

Serwis posiada specjalną wersję strony slabowidzacy.popielow.pl, która umożliwia zmianę kontrastu, rozmiaru czcionki i odstępy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

Tomasz Jonek

Mail:

Telefon: 77 427 58 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13

 • Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi umieszczone bezpośrednio przy parkingu. Drzwi zadaszone, bez progów.
 • Przy wejściu głównym do obiektu znajduje się dzwonek przywoławczy.
 • Przed obiektem wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Z poziomu wejścia dostępny jest podnośnik pionowy umożliwiający komunikacje na wszystkie kondygnacje obiektu. Podnośnik wyposażony w poręcz, oznaczenia w alfabecie braille’a, system przywoławczy oraz system informacji głosowej.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze – bezpośrednio przy wejściu do obiektu
 • Toaleta dla niepełnosprawnych posiada wymaganą przestrzeń manewrową i wyposażona jest w armaturę i pochwyty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz system przywołujący do WC.
 • W budynku zastosowano oznaczenia numeracji pokoi w alfabecie braille’a o kontrastowej kolorystyce oraz w druku powiększonym.
 • Przed wejściem do wybranych pomieszczeń zastosowano oznaczenia graficzne w formie piktogramu informującego o funkcji pomieszczenia, kierunku w jakim można znaleźć łazienkę lub wyjście.
 • Na poziomach 1 - 4 dostępna jest lupa optyczna oraz ramka do podpisu.
 • Sekretariat budynku Urzędu wyposażony jest w mobilną pętlę indukcyjną.
 • Przed każdym biegiem schodów zastosowano dotykowe pasy ostrzegawcze za pomocą guzów/pinezek z tworzywa sztucznego.
 • Na schodach i szybach drzwi szklanych zastosowano kontrastujące oznaczenia pozwalające uniknięcia sytuacji zderzania się osób słabowidzących z takimi powierzchniami.
 • Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych na obsługę interesanta istnieje możliwość wejścia z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem,
 • Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: - e-mail na adres ug@popielow.pl - faxem na nr 77 4275838, - telefonicznie na nr 77 4275800 wew. 22, - drogą pocztową.

Aplikacje mobilne