Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020

Uchwała Nr XXIII/172/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Rada Gminy Popielów rozpatruje petycję nr 5/2020 dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego:
1. w odniesieniu do pkt 1 „dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie […] w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniem liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców”, Rada Gminy żądania uznaje za niezasadne;
2. w odniesieniu do pkt 2 „utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących”, po zasięgnięciu opinii kierownika GOPS, Rada Gminy żądanie uznaje za niezasadne.
§ 2. 
Rada Gminy Popielów wyraża dezaprobatę wobec nadużywania przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, obligujących do publikacji odwzorowania (skanu) petycji, w celu rozpowszechniania treści i materiałów niezwiązanych z żądaniem zawartym w petycji.
§ 3. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Uzasadnienie

Petycja nr 5/2020 dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności udzielenia dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli oraz utworzenia miejsc do zostawienia odzieży itp. dla osób potrzebujących wpłynęła w dniu 1 czerwca 2020 r.
Petycja została przekazana w formie elektronicznej przewodniczącemu i członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 1 czerwca br., celem zapoznania się z treścią żądania oraz ustalenia terminu rozpatrzenia.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało zwołane z zachowaniem podwyższonych zasad higieny i bezpieczeństwa na dzień 8 czerwca br.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. rozpatrzyła wniesioną petycję oraz przygotowała i przyjęła w formie uchwały niniejszy projekt uchwały. Komisja przeanalizowała kolejno wszystkie postulaty wymienione w petycji oraz zawarte w nich poszczególne żądania, a także załącznik.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że załącznik pozostaje bez związku z żądaniami zawartymi w petycji. Wyraziła również dezaprobatę do wykorzystywania ustawowego obowiązku publikacji skanu petycji w celu rozpowszechniania treści tzw. proroctw.
W odniesieniu do pkt 1 petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła stan faktyczny i prawny. W zakresie pkt 2 petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zasięgnęła opinii kierownika GOPS, która została przedstawiona ustnie podczas posiedzenia Komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała żądania zawarte w punktach 1-2 petycji za niezasadne ze względu:
1. Ustalony stan faktyczny i prawny. Brak jest podstawy prawnej umożliwiającej przekazanie rodzicom dofinansowania pieniężnego lub wsparcia rzeczowego w postaci przekazania tabletów. Od momentu ogłoszenia przepisów dotyczących realizacji nauczania w formie zdalnej (kształcenia na odległość), na podstawie upoważnień, dyrektorzy w szkołach mieli możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego dla rodziców uczniów. Wypożyczenia były realizowane w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą klasy. Gmina Popielów wzięła udział w rządowym programie „Zdalna szkoła”, w ramach którego zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 60 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wójt Gminy Popielów wydała Zarządzenie nr 0050/258/2020 z dnia 11 maja 2020 r. upoważniające dyrektorów szkół do użyczenia tego sprzętu jako niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym zostały zaspokojone najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie udostępnienia nieodpłatnie sprzętu niezbędnego do realizacji nauczania zdalnego. Powszechnie obowiązujące przepisy ustaw (kolejnych edycji tzw. tarczy antykryzysowej) oraz rozporządzenia określiły zasady dotyczące pobierania zasiłku i zwiększenia zasiłku dla rodziców pozostających z dziećmi w okresie zawieszenia zajęć w szkołach ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. Rządowe rozwiązania w tym zakresie realizują postulaty wsparcia dla osób pozostających w domu w celu opieki nad dziećmi i niemogących podjąć pracy zarobkowej, w związku z czym nie istnieje potrzeba wprowadzania dodatkowych form wsparcia finansowego dla rodziców. Ponadto rak jest podstaw prawnych do udzielenia tego typu wsparcia ze środków budżetu gminy. W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego (kształcenia metodami na odległość) realizowanego przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli za nieuprawniony uznaje się wyrażony pogląd o przerzuceniu na rodziców obowiązków związanych z edukacją dzieci. Lekcje przygotowywane i realizowane są przez nauczycieli w sposób biorący pod uwagę ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, zasięgu i mocy połączeń internetowych, stopnia rozwoju i percepcji dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach, podstawy programowej itp. z wykorzystaniem różnych metod kształcenia na odległość.;
2. Ustalony stan faktyczny. Mieszkańcy pragnący przekazać odzież lub obuwie mogą to zrobić oddając rzeczy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie lub organizacji społecznych takich jak Parafialne Koła „Caritas” i stowarzyszenia. Ponadto przy GOPS funkcjonuje bank żywności współpracujący z siecią dyskontów i przekazujący żywność osobom potrzebującym. Analogiczną działalność prowadzą niektóre organizacje społeczne na terenie Gminy. W związku z tym uznaje się, że potrzeby ludności w zakresie możliwości przekazania rzeczy lub żywności potrzebującym są zaspokojone w wystarczającym stopniu. W szczególności działania podejmowane przez GOPS realizują żądanie przedstawione w petycji.
 

PDFUchwała Nr XXIII-172-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5-2020.pdf (1,09MB)