Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIII/171/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Popielów na 2020 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego w łącznej wysokości 100 000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych), na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów (odc. leśny) – odnowa nawierzchni na dług. ok. 1 km”.
§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej o której mowa w § 1. oraz zasady rozliczenia środków określi umowa w sprawie wspólnego finansowania i realizacji zadania zawarta pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Popielów.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-171-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania publicznego.pdf (274,64KB)