Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/170/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 19 976,40 zł,
- dochody majątkowe: 40 000,00 zł,
- wydatki bieżące: 31 468,13 zł,
- wydatki majątkowe: 40 000,00 zł;
2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: -72 053,96 zł,
- wydatki bieżące: -83 545,69 zł;
3) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy.
§ 2. 
1. Wprowadza się zmianę nazw zadań majątkowych ujętych w planie wydatków majątkowych na 2020 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
2. Zadania otrzymują brzmienie:
- Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga gminna Nr 101820 O,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O - ul. Wodociągowej w m. Kurznie,
- Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia parkowego.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy zadania finansowanego ze środków dotacji udzielonej z budżetu na 2020 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.
2. Zadanie otrzymują brzmienie:
- Remont drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice - Popielów (odc. leśny) - odnowa nawierzchni na dług. ok 1 km.
§ 6. 
Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 42 197 552,91 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36 107 138,56 zł,
b) dochody majątkowe: 6 090 414,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem: 44 266 868,13 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 32 784 966,77 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 481 901,36 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.
§ 8. 
Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie 2 069 315,22 zł zostanie pokryty pożyczkami.
§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (4,55MB)