Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
I. ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 
Telefon: (77) 427 58 22 
Faks: (77) 427 58 38
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO 
 II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z demontażem lub zebranie zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, opisanych w załączniku do formularza ofertowego.
a)    Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 2 930,00 m², tj. ok. 43,95 Mg.
b)    Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 1 773,00 m², tj. ok. 26,60 Mg.
UWAGA!
Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przy zastosowaniu wskaźnika: średnia waga 1m² płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zobowiązuje się dokonanie wizji w miejscach określonych załączniku do zapytania ofertowego.
2.    Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie ryczałtowy wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.    Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy na poszczególnych posesjach, jedynie zmiana może nastąpić w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

4.    Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu WFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

5.    Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

6.    Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2020 r.

7.    Wykonawca zobowiązany jest do:
a)    Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
- organowi nadzoru budowlanego,
- okręgowemu inspektorowi pracy,
- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
b)    Dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem 3 kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania).
c)    Opracowania szczegółowego harmonogramu prac i przekazania go Zamawiającemu.

8.    Po dokonaniu demontażu (lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:

a)    Protokołu odbioru podpisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, zawierającym co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
b)    Oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest –DZ. U. nr 71 z 2004 r, poz. 649 i nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy;
c)    Oryginały karty/kart przekazania odpadów:
Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy (nazwa, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest, wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
9.    Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. Pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

IV . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu,
Zakończenie – wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji – do 30.09.2020 r.
V. OCENA OFERT:
Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia obliczona przez Oferenta na podstawie cen wyrobów z poszczególnych nieruchomości.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk@popielow.pl, faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat) do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

 Niezbędnym warunkiem składającego ofertę jest załączenie wraz z ofertą zezwolenia na zbieranie odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.) oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.) oraz kserokopia zezwolenia na zbieranie odpadów, o ile zbieranie wystąpi.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój nr 11 lub pod nr tel. (77) 427 58 53 – u pani Renaty Zborowskiej
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego

PDFZapytanie ofertowe.pdf (228,72KB)

PDFProtokół wyboru oferty.pdf (61,16KB)
DOCXProtokół wyboru oferty.docx (17,37KB)