Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert

W dniu 6.11.2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa RAZEM złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, rozwoju wsi i społeczeństwa, kultury i rekreacji pod tytułem :
„Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku”
Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2014 r poz. 1118 z późn.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 21 listopada 2014r pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail: ug@popielow.pl
Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.

PDFInformacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.pdf (586,10KB)
PDFSkan oferty.pdf (5,18MB)

 PDFInformacja Wójta Gminy dot. zgłoszonych uwag do złożonej oferty.pdf (439,23KB)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1.    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2.    zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wobec powyższego, decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia . Zlecenie zadania publicznego oznacza przyznanie dotacji z budżetu  gminy  

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im.ks Jana Dzierżona złożyło  ofertę "Inauguracja obchodów 200 rocznicy urodzin ks Jana Dzierżona"

 

Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Sekretarza Gminy  pod adresem: 46-090 Popielów ul.Opolska 13 lub pocztą elektroniczną na adres do dnia 8 sierpnia 2011r.

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym:  W zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego"Inauguracja obchodów 200 rocznicy urodzin ks Jana Dzierżona"- oferta z dnia 23.07.2010 PDFkonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego.pdf (328,01KB)

 Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki i ewentualne referencje”, są dostępne do wglądu u Sekretarza Gminy pok.21
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 6.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 21 oraz na adres e-mail:

 


Dnia 27 września  2011 r. Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe złożył  ofertę realizacji zadania publicznego: „ Siołkowicka oaza rekreacyjna miejscem spotkań oraz integracji  międzypokoleniowej”
Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 6 października  br. do Sekretarza Gminy  pod adresem: 46-090 Popielów ul.Opolska 13 lub pocztą elektroniczną na adres

Oferta organizacji pozarządowej Gminnego Związku Ludowego Kluby Sportowe  na realizację zadania publicznego w trybie poza konkursowym w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy "Siołkowicka oaza rekreacyjna miejscem spotkań oraz integracji międzypokoleniowej "PDFoferta.pdf (4,57MB)

 


W dniu 10.09.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „RAZEM” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem
„Pod zielonym listkiem – miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej.

Oferta została złożona  w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (DZ. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
Zgodnie z Art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty  można składać do dnia 25.09.2012r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:


Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.


22.04.2013 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 19.04.2013r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem :   

„ZIELONA PRZYSTAŃ NA STOBRAWSKIM SZLAKU”

Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (DZ. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 29 kwietnia 2013r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:  
Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag

 PDFoferta realizacji zadania.pdf (1,57MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-368-2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf (659,46KB)

 


9.05.2013 Informacja dotycząca oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 7.05.2013r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwoju wsi i społeczeństwa pod tytułem :

Zielony Las-Zielono Wokół Nas-Zróbmy To

Oferta została złożona w trybie Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn.).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.  poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 16 maja 2013r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów lub na adres e-mail:  

Decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia po rozpatrzeniu uwag.
 PDFpdf.pdf (500,28KB)  
PDFoferta.pdf (1,65MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2013 z dnia 17 maja 2013 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf (667,08KB)                                        

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)