Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3/2020

Uchwała Nr XXII/159/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3/2020


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Rada Gminy Popielów pozostawia bez rozpatrzenia petycję nr 3/2020 dotyczącą przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektoskażeniem.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Uzasadnienie


Petycja nr 3/2020 dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektoskażeniem wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 24 marca br. w formie elektronicznej i została przekazana do Biura Rady Gminy.
Petycja została przekazana w formie elektronicznej przewodniczącemu oraz członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 marca br. celem zapoznania się z treścią żądania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 maja br. podjęła pracę nad wniesioną petycją oraz przygotowała i przyjęła w formie uchwały niniejszy projekt uchwały. Komisja stwierdziła, że petycja nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2. Komisja stwierdziła, że wniesiona petycja nie zawiera jednoznacznego określenia podmiotu wnoszącego oraz osoby reprezentującej podmiot, w tym siedziby oraz adresu do korespondencji. Podmiot wnoszący petycję określił się jako Koalicji Polska Wolna od 5G, co wskazuje, że wnoszącym jest grupa podmiotów, jednak nie wskazano oznaczenia podmiotów (organizacji, osób fizycznych) wchodzących w skład Koalicji, a także osób reprezentujących te podmioty, oraz ich siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 

PDFUchwała Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3-2020.pdf (456,17KB)