Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373/2 km.2 obręb Karłowice

Uchwała Nr XXII/158/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373/2 km.2 obręb Karłowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 73, poz. 1898 z 29 września 2008r.z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373/2 km.2 obręb Karłowice o pow. 0,3311 ha, położonej w miejscowości Karłowice przy ulicy Bocznej Kolejowej zapisanej w księdze wieczystej nr OP1B/00020986/3.
§ 2. 
Traci moc uchwała nr XXXVII/319/2006 Rady Gminy Popielów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXII-158-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf (283,09KB)