Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220/1 km. 1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami

Uchwała Nr XXII/157/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220/1 km. 1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 73 poz. 1898 z 29 września 2008 r. z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220/1 km. 1 o pow.0,3400 ha obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW OP1B/00003501/5. Nabywana nieruchomość przeznaczona zostanie do powiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy Popielów.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXII-157-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220-1 km. 1 obręb Stobrawa.pdf (303,96KB)