Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/156/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 165 942,00 zł,
- dochody majątkowe: 35 219,00 zł,
- wydatki bieżące: 26 487,21 zł,
- wydatki majątkowe: 42 980,00;
2) zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: -60 000,00 zł;
3) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 1 515,01 zł;
4) zmniejszeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: -73 208,80 zł.
§ 2. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 42 185 630,47 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36 135 216,12 zł,
b) dochody majątkowe: 6 050 414,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem: 44 254 945,69 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 32 813 044,33 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 441 901,36 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXII-156-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (2,73MB)