Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach

Uchwała Nr XXII/154/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wprowadza się Regulamin kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                                    

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XXII/154/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.


Regulamin kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”


1. Kąpielisko wraz z terenem przyległym i całą infrastrukturą jest obiektem rekreacyjnym Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.
2. Korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne.
3. Przebywanie na terenie kąpieliska jest jednoznaczne ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
4. Kąpielisko wraz z terenem przyległym objęte jest monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz regulaminem z którym można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu (www.popielow.pl) lub na terenie kąpieliska.
5. Kąpielisko w sezonie kąpielowym, określonym corocznie w drodze Uchwały Rady Gminy Popielów, jest czynne w godzinach od 11.00 do 19.00 i strzeżone przez dyżurujących ratowników wodnych.
6. Poza sezonem kąpielowym kąpielisko jest nieczynne.
7. Osoby korzystające z kąpieli oraz przebywające na terenie przyległym obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
a) zapoznania się z zasadami korzystania z kąpieliska określonymi niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania tych zasad,
b) stosowania się do znaków zakazu i nakazu umieszczonych na terenie kąpieliska,
c) kąpiel jest dozwolona wyłącznie w oznakowanych strefach wyznaczonych do kąpieli,
d) strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego, strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego, brodzik oznaczony bojami koloru białego,
e) kolory flag na maszcie oznaczają: flaga biała – kąpiel jest dozwolona, służba ratownicza jest na stanowiskach, flaga czerwona – kąpiel jest zabroniona, brak flagi – kąpielisko jest nieczynne, brak służby ratowniczej,
f) dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności i aktualnych warunków atmosferycznych.
8. W razie wypadku lub zaginięcia osoby oraz innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu.
9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska i korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej.
10. Opiekuna prawnego lub osobę pełnoletnią obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru nad dzieckiem polegający na nieprzerwanym kontakcie wzrokowym z podopiecznym oraz przebywanie w pobliżu dziecka.
11. Szczególną uwagę należy zachować nad dziećmi w momencie korzystania z atrakcji wodnych - podestów, trampolin wodnych itp.
12. Grupy zorganizowane zgłaszają swoją obecność ratownikom i korzystają z obiektu na ogólnych warunkach z zachowaniem zasady „bezpiecznej kąpieli”. Za bezpieczeństwo swoich podopiecznych odpowiadają instruktorzy, wychowawcy lub opiekunowie grupy.
13. Osoby znajdujące się na terenie kąpieliska nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących się i przebywających na kąpielisku.
14. W szczególności zabrania się:
a) korzystania z kąpieli poza miejscami wyznaczonymi,
b) skakania do wody z pomostu oraz niszczenia pomostów, barier i urządzeń kąpieliska,
c) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
d) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
e) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych na terenie kąpieliska,
f) zakłócania wypoczynku innych osób, popychania i wrzucania do wody,
g) wchodzenia na bariery pomostu, wieże i łodzie ratownicze,
h) korzystania ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli,
i) nurkowania bez asekuracji i nadzoru instruktora.
15. Zabrania się:
- rozpalania ognisk i grillowania, poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz zaśmiecania terenu, a także pozostawienia palących się przedmiotów i ognisk,
- hałasowania, a także używania sprzętu nagłaśniającego,
- jazdy rowerami, hulajnogami i pojazdami mechanicznymi po pomoście,
- wprowadzania na teren wypoczynku i do wody zwierząt gospodarskich i domowych, z wyłączeniem zwierząt – przewodników osób niepełnosprawnych,
- pływania rowerkami wodnymi, łodziami, kajakami i innym sprzętem pływającym w odległości mniejszej niż 20 metrów od granicy oznakowanego obszaru kąpieliska,
- połowu ryb z brzegu i pomostu,
- wjazdu pojazdów mechanicznych na teren kąpieliska.
16. Kąpiel może odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Ratownikami są osoby ubrane w jednolite stroje w kolorach organizacyjnych z napisem RATOWNIK.
17. Na wezwanie ratownika, bez względu na okoliczności, korzystający z kąpieli mają obowiązek niezwłocznie wyjść z wody.
18. Ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i są upoważnieni do jego interpretacji.
19. Ratownicy mają obowiązek wezwać Policję w celu usunięcia osób, które swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu korzystających z kąpieli i naruszają porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu lub znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Pojazdy należy parkować w wyznaczonych miejscach parkingowych.
21. Gmina Popielów nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione bez należytego zabezpieczenia na terenie kąpieliska i plaży.
22. Osoby korzystające z atrakcji wodnych i urządzeń rekreacyjnych obiektu niezgodnie z regulaminem ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane Gminie Popielów i osobom trzecim, a za szkody spowodowane przez małoletniego odpowiada jego opiekun.
23. Gmina Popielów nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
24. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania kąpieliska przyjmuje Wójt Gminy Popielów w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 lub tel. 77 427 58 22 w godzinach pracy urzędu.
25. W przypadku dewastacji, niszczenia jakichkolwiek elementów infrastruktury obiektu rekreacyjnego, w tym przede wszystkim pomostu, placu zabaw, siłowni, boiska, oświetlenia i pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu obiektu, Gmina Popielów będzie podejmowała czynności w stosunku do osób dopuszczających się czynu zabronionego, na podstawie przepisów prawa karnego, cywilnego i/lub odrębnych przepisów.
26. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 

PDFUchwała Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach.pdf