Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020

Uchwała Nr XXII/153/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:


§ 1. 
Rada Gminy Popielów rozpatruje petycję nr 4/2020 dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego, w szczególności „wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gminy” w odniesieniu do postulatów w następujący sposób:
1. w odniesieniu do pkt 1 „umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy […] (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym”, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy, Rada Gminy:
1) stwierdza, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskowania o umorzenie podatku od nieruchomości, a wnioski rozpatrywane są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji finansowej podatnika, w tym wynikającej ze skutków stanu epidemii, w związku z czym nie zachodzi potrzeba realizacji postulatu dotyczącego generalnego umorzenia rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał 2020 r., a żądanie uznaje za niezasadne,
2) stwierdza, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskowania o odroczenie płatności podatku od nieruchomości, a wnioski rozpatrywane są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji finansowej podatnika, w tym wynikającej ze skutków stanu epidemii, w związku z czym nie zachodzi potrzeba realizacji postulatu dotyczącego generalnego odroczenia płatności podatku od nieruchomości za 2020 r., a żądanie uznaje za niezasadne,
3) stwierdza, że Gmina w swojej polityce finansowej i podatkowej uwzględnia sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców oraz wskaźników gospodarczych, w związku z czym wysokość podatku od nieruchomości w roku 2021 zostanie ustalona z uwzględnieniem  tych czynników, a żądanie uznaje za niezasadne;
2. w odniesieniu do pkt 2 „niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum”, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy, Rada Gminy:
1) stwierdza, że na terenie Gminy nie jest prowadzona sprzedaż na jarmarkach, ani nie funkcjonuje stałe targowisko, w związku z czym nie są pobierane opłaty targowe lub „podatki targowe”, a żądanie uznaje za niezasadne,
2) stwierdza, że w związku z przewidywanym utrzymaniem stanu faktyczne opisanego w ust. 2 pkt 1 nie jest planowane wprowadzenie opłat targowych, a żądanie uznaje za niezasadne;
3. w odniesieniu do pkt 3 „niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy”, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy, Rada Gminy stwierdza, że na terenie Gminy nie znajdują się miejsca wyznaczone do ulicznych występów artystycznych i nie są pobierane opłaty lub podatki miejscowe związane z prowadzeniem tego typu działalności, a żądanie uznaje za niezasadne;
4. w odniesieniu do pkt 4 „umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej”, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Gminy oraz kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska, Rada Gminy:
1) stwierdza, że w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi gospodarkę odpadami oraz kształtowanie opłat za odbiór odpadów, Rada Gminy nie posiada uprawnień do umorzenia opłaty za wskazany okres dla wszystkich mieszkańców i w związku z tym sfinansowania gospodarki odpadami z dochodów własnych gminy, a żądanie uznaje za niezasadne,
2) stwierdza, że pobierane w Gminie Popielów opłaty za wywóz odpadów zostały skalkulowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które nie ustalają minimalnej wysokości opłaty, a nakazują skalkulowanie opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami, a żądanie uznaje za niezasadne;
5. w odniesieniu do pkt 5 „nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania” Rada Gminy:
1) stwierdza, że na terenie Gminy Popielów nie funkcjonują będące własnością Gminy płatne parkingi, a ponadto nie została wyznaczona strefa płatnego parkowania, w związku z czym nie są pobierane opłaty za parkowanie, a wobec stanu faktycznego żądania uznaje za niezasadne,
2) stwierdza, że nie jest planowane ustanowienie na terenie Gminy Popielów płatnych parkingów będących własnością gminy, stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie, wobec czego żądanie uznaje za niezasadne;
6. w odniesieniu do pkt 6 „wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z Koronawirusem w tym zakresie” Rada Gminy stwierdza, że podnoszone w petycji postulaty dotyczą kwestii regulowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w ramach swoich zakresów działania i uprawnień ustawowych, a żądanie wydania „uchwały solidarnościowej” dotyczącej rozwiązań przyjmowanych w związku ze stanem epidemii oraz sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19 uznaje za niezasadne.
§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Uzasadnienie

Petycja nr 4/2020 dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 3 kwietnia br. w formie elektronicznej i została przekazana do Biura Rady Gminy.
Petycja została przekazana w formie elektronicznej przewodniczącemu i członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 kwietnia br., celem zapoznania się z treścią żądania.
Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało zwołane na dzień 20 maja br.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 maja br. rozpatrzyła wniesioną petycję oraz przygotowała i przyjęła w formie uchwały niniejszy projekt uchwały. Komisja przeanalizowała kolejno wszystkie postulaty wymienione w petycji w punktach od 1 do 6 oraz zawarte w nich poszczególne żądania.
W zakresie pkt 1-4 petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zasięgnęła opinii Skarbnika Gminy, która została przedstawiona ustnie podczas posiedzenia Komisji. Ponadto w odniesieniu do pkt 4 petycji Komisja wysłuchała opinii Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska. W odniesieniu do pkt 5 petycji Komisja stwierdziła, że stan faktyczny pozostaje niezmieniony w stosunku do opisanego w § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9/2019 oraz przekazaniu w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, w związku z czym zaproponowała analogiczne rozpatrzenie żądania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała żądania zawarte w punktach 1-6 petycji za niezasadne ze względu:
1. wystarczający zakres regulacji zawartych w powszechnie obowiązujący h przepisach prawa oraz brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały w zakresie objętym żądaniami;
2. na stan faktyczny oraz prawny przedstawiony w rozstrzygnięciu;
3. na stan faktyczny oraz prawny przedstawiony w rozstrzygnięciu;
4. na stan prawny przedstawiony w rozstrzygnięciu;
5. na stan faktyczny oraz prawny przedstawiony w rozstrzygnięciu;
6. na stan prawny przedstawiony w rozstrzygnięciu.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PDFUchwała Nr XXII-153-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4-2020.pdf (1,28MB)