Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.3.2020 Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga gminna Nr 1018200

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga gminna Nr 1018200", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 549548-N-2020 z dnia 10.06.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 549548-N-2020 z dn. 10.06.2020 r..pdf (1,08MB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga gminna Nr 1018200.pdf (442,54KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga gminna Nr 1018200 SKAN.pdf (2,23MB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx (40,01KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (19,07KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (19,38KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,44KB)

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf (104,72KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (22,64KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (22,68KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (23,16KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (412,63KB)

ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip (7,30MB)

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacja techniczna.zip (1,14MB)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (223,31KB)

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

Nagranie z otwarcia ofert: https://youtu.be/G8CD0Ehu2KE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.3.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf (70,28KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.3.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf (131,40KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.3.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (352,77KB)

PDFPismo BOS.271.3.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN.pdf (144,57KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510139910-N-2020 z dn. 30.07.2020 r..pdf (137,02KB)