Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.274.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.274.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej szkoły ponadpodstawowej lub placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej szkoły lub publicznej placówki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2, 46-083 Stare Siołkowice.

 2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Popielów.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie www.popielow.pl, na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Popielowie, w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.popielow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.274.2020
Wójta Gminy Popielów z dnia  08.06.2020 r.

WÓJT GMINY POPIELÓW

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach,

ul. Michała 2 , 46-083 Stare Siołkowice

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2,

46-083 Stare Siołkowice

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.  poz.1597 z  późn. zm.)

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia  łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie  ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4. Do konkursu może przystąpić również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub,

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)

-    spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną.

 

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. d), e), f), g), l, m), niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z  podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strych Siołkowicach”, w  terminie do 23.06.2020 r. w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 do godz. 1530 .
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do kancelarii Urzędu.

 

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Konkurs  przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Popielów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach składanych w ramach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

 

                                                                                                                                                      .......................................................

                                                                                                                                                      Data i Podpis kandydata do pracy

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail :  lub listownie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm), Rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017, poz. 1587), Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1282). Natomiast inne dane spoza zakresu wymaganego przepisami prawa,  przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie, w tym dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. orzeczenie o niepełnosprawności) przetwarzane będą w oparciu o Pani/Pana zgodę, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  5. Dostęp do Pani/Pana danych  mogą mieć wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto Państwa dane  mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna, usługi serwisowe z zakresu IT, usługi hostingowe).
  6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym na w/w stanowisko będą możliwe do odbioru po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone w terminie do 6 miesięcy od chwili ogłoszenia konkursu
  7. Ma Pani/Pan prawo do:

i. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

ii. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

iii. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

iv. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo  do usunięcia danych osobowych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

v. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisu prawa  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana  innych danych jest dobrowolne.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.274.2020 z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.pdf (3,17MB)