Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/268/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  dochody bieżące         80 225,00

            wydatki bieżące            80 225,00

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  dochody bieżące         -6 082,00

            wydatki bieżące         -6 082,00

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, z tego

§ 2

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem:    42 044 469,47 zł w tym:
a) dochody bieżące:    36 029 274,12 zł,
b) dochody majątkowe:    6 015 195,35 zł;
2) Przychody ogółem:    4 485 585,01 zł;
3) Wydatki ogółem:    44 185 478,48 zł w tym:
a) wydatki bieżące:    32 786 557,12 zł,
b) wydatki majątkowe:    11 398 921,36 zł;
4) Rozchody ogółem:    2 344 576,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-268-2020 z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf (2,20MB)