Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/262/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 obręb Stare Siołkowicach niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 obręb Stare Siołkowicach niezabudowanych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art.13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust.1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 późn. zm.) oraz § 5 pkt. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z poźn. zm), zarządzenia Nr 0050/242/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.03.2023 r. część niezabudowaną o pow. 0,0600 ha z nieruchomości – działki nr 355 km.2 położonej w miejscowości Stare Siołkowice, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Czynsz za dzierżawę nieruchomości określonej w § 1 ustala się w wysokości 25,00 zł netto/miesięcznie kwota zwolniona z podatku VAT co daje 25,00 zł brutto /miesięcznie .

2. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez konieczności sporządzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na piśmie (pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku).

3. Dzierżawca ponadto ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg informacji podatkowej.

§ 4

Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/262/2020
Wójta Gminy  Popielów z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 obręb Stare Siołkowicach niezabudowanych   

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

                                                                      

W y k a z

 

Nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Popielów oznaczonej numerem ewidencyjnym 355 km.2 obręb Stare Siołkowice - część niezabudowana.      

1. Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 355 km.2 obręb Stare Siołkowice, o  powierzchni  0,5910 ha w tym użytek gr. Bi 0,3006 ha, Bz 0,2904 ha, zabudowana budynkami o numerach ewidencyjnych :1611- pow. zabud. 149 m², 1809- pow. zabud. 14 m²,1808- pow. zabud. 593 m²,1089- pow. zabud. 479 m²

2. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą, KW OP1B/00026470/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami byłego Gimnazjum w Starych Siołkowicach przy ulicy Klapacz 62, działka nieogrodzona o nieregularnym kształcie, teren płaski, dojazd dobry ulicą Klapacz o nawierzchni asfaltowej, do części przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0600 ha dojazd przez działkę dzierżawcy, grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej (ogród) w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka jest przedmiotem dzierżawy do 30.06.2020 r.

4. Miejscowość Stare Siołkowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren oznaczony w części symbolem UPo –tren usług publicznych oświaty, w części MN1 –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce zlokalizowane są budynki i budowle byłego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

5. Czynsz dzierżawny w kwocie 25,00 zł/ netto/miesięcznie, kwota zw. z podatku VAT, co daje 25,00 zł brutto /miesięcznie za powierzchnie dzierżawioną 0,0600 ha, ponadto dzierżawca ponosi opłaty z tytułu podatku rolnego wg informacji podatkowej.

6. Termin wnoszenia opłat – 15 każdego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynszu będzie waloryzowana corocznie (w miesiącu lutym) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2021 r., następne 1 lutego każdego następnego roku).

8.Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do 31.03.2023 r. w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

9.Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy.

10.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22.05.2020 r. do 12.06.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T. Hyszczyn

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 Stare Siołkowice.pdf (482,88KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020.pdf (599,50KB)