Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/260/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności przedszkola w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia działalności przedszkola w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 781) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Dyrektorów przedszkoli w zakresie organizacji opieki nad dziećmi zobowiązuje się do stosowania Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego – Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 2.

  1. Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Do przedszkoli w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/opiekuna prawnego, pracujący w pozostałych branżach, niewskazanych w ust. 1.
  3. Do przedszkoli w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.
  4. Potwierdzeniem zapisów ust. 1-3 jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  5. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny.
  6. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Ostateczna decyzja o wznowieniu działalności przedszkola zostanie podjęta przez dyrektora danej placówki, za zgodą organu prowadzącego.
  2. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust.1 będą brane pod uwagę możliwości spełnienia przez daną placówkę warunków pozwalających zachować względy bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego.
  3. Za zgodą rodzica, czasowo dziecko będzie mogło korzystać z opieki przedszkolnej, w placówce działającej na terenie gminy Popielów innej niż  placówka macierzysta.

§ 4.

Zobowiązuje się Dyrektora przedszkola do opracowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Popielów
Artur Kansy-Budzicz

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2020 z dnia 12-05-2020 w sprawie wznowienia działalności przedszkola w okresie stanu epidemii.pdf (602,29KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-260-2020.pdf (740,03KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-260-2020.pdf (918,26KB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-260-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2020 r.docx (23,53KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-260-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2020 r.docx (21,39KB)