Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/256/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźń. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 5 pkt. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z poźn. zm), zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele statutowe OPZW w Opolu nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Nowe Siołkowice, działki nr: 611 km.4 o powierzchni 0,5420 ha, 615 km.4 o powierzchni 0,6850 ha, 619 km.4 o powierzchni 0,5760 ha obręb Nowe Siołkowice wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1.Czynsz za dzierżawę nieruchomości określonej w § 1 ustala się w wysokości 617,40 zł netto kwota zwolniona z podatku VAT= 617,40 zł brutto /rocznie.

2.Czynsz będzie waloryzowany corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez konieczności sporządzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na piśmie (pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.2021 r. następne 1 lutego każdego następnego roku).

3.Dzierżawca ponadto ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg deklaracji podatkowej.

§ 4

Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZARZĄDZENIE NR 0050-256-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZARZĄDZENIE NR 0050-256-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych-skan.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-256-2020-skan.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-256-2020.pdf