Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze

Uchwała Nr XXI/147/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja”


Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 28a ust.1-3 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” wspólnie z Partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, Gminami: Biała, Paczków, Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień, Jemielnica, Nysa i Lewin Brzeski oraz powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.
2. Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, którego Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, a wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w zakresie dotyczącym Gminy Popielów wynosi 220 254,30 PLN.

§ 2. 
Z ramienia Gminy Popielów bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.

§ 3. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy pomiędzy Partnerami wymienionymi w § 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa, dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Popielów.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy.pdf (462,69KB)