Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XXI/145/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXI-145-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf (2,23MB)

Załącznik do uchwały Nr XXI/145/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

WSTĘP
    Roczny program współpracy Gminy Popielów  na rok 2019 z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Gminy Popielów  uchwałą Nr II/7/2018 z dnia 30-11-2018 r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia Nr 0050/642/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Popielów na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Zarządzenie opublikowano, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielów.
W trakcie prowadzonych konsultacji w dniach od 9.11 - 16.11.2018 roku nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popielów
Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 wymienionej na wstępie ustawy w roku 2019, organ wykonawczy nie później niż do 31 maja  zobowiązany  jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy i umieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań  priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Popielów z podmiotami Programu w roku 2019 obejmowała zarówno finansową jak pozafinansową formę  współpracy i dotyczyła w szczególności:
1. Zlecanie organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie, zadań publicznych, poprzez
wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji
2. Wzajemnie informowanie się  o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
realizacji tych kierunków
3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, projektów aktów
normatywnych
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
5. Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł
6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów regionalnych i międzynarodowych
7. Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Popielów
8. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca ta odbywała się  głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z ich dofinansowaniem w formie dotacji
Wójt Gminy ogłosił 2 konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem 
na dwa rodzaje zadań:
1) „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych
i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”
2) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”
Do konkursu wpłynęły 2 oferty Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, któremu Wójt Gminy przyznał dotację w wysokości 230 000 zł (190.000 zł  zadanie nr 1 i 40.000 zł zadanie nr 2) i zlecił realizację zadań.
Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej   z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”
2) „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”.
Do konkursu wpłynęły 2 oferty  Caritas Diecezji Opolskiej, któremu Wójt Gminy przyznał dotację
w wysokości 75 000 zł (50.000 zł  zadanie nr 1 i 25.000 zł zadanie nr 2) i zlecił realizację zadań.
W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Popielów przyznała stowarzyszeniom 305.000 zł
Dofinansowano I Turniej o Puchar Wójta Gminy Popielów, który otrzymał Klub Sportowy Inter Siołkowice.
W roku 2019  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/267/2010 określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przekazano kwotę 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej  pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINASOWYM
W roku 2019 Stowarzyszenia otrzymały ze strony Gminy Popielów wsparcie na różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń  m.in. wyszukiwanie grantów i dotacji spoza budżetu gminy, zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, tworzeniu i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, czy też objęciem patronatem imprez wydarzeń inicjowanych przez organizacje.
W roku sprawozdawczym udzieliliśmy wsparcia merytorycznego w wypełnieniu i złożeniu wniosku w ramach ministerialnego programu „KLUB 2019”. W ramach tego Klub Sportowy Dalia Popielów działający w ramach Gminnego Związku LKS w Popielowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na projekt sportowy skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach projektu prowadzone były treningi piłkarskie dla dziewcząt i chłopców oraz zakupione zostały 4 trenażery piłkarskie i 20 piłek. 
Gmina Popielów wraz z Radą Sołecka w Karłowicach, Samodzielnym Kołem Gospodyń Wiejskich w Karłowicach oraz Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona zorganizowała obchody 101-lecia Święta Odzyskania Niepodległości.
W roku 2019 Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach uczestniczyło w plebiscycie Mistrzowie Agro 2019 zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Trybuna Wyborcza i zajęło I miejsce.
Gmina Popielów wraz z Zespołem Opolskich parków Krajobrazowych oraz Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej zorganizowała historyczno-przyrodniczy spacer edukacyjny, podczas którego chętne osoby mogły poznać wyjątkowo bogatą historię miejscowości Karłowice oraz okolic, a pomógł w tym miejscowy historyk Pan Stanisław Szynkowski.
W roku 2019 miało miejsce pierwsze spotkanie o tematyce zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. Pani Alicja Gawinek, prezes i dyrektor OCWIP Opole i Pani Joanna Piłat ze Stowarzyszenia Wsi Suchy Bór. Praktycy Ci opowiedzieli o istotnych sprawach dot. zakładania stowarzyszenia i fundacji, udzielono podpowiedzi na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz co powinien zawierać statut. Również przedstawione zostały ciekawe przykłady inicjatyw lokalnych oraz działań stowarzyszeń.
Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżonia dzięki pomocy merytorycznej i wsparciu złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak na przedsięwzięcie „Produkty pszczele w kuchni i aptece”. Projekt opiewa na kwotę 8.331,00 zł
Realizacja projektu dotyczyć będzie roku 2019. Podobna pomoc dotyczyła Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „RAZEM”. Przedsięwzięcie powyższego stowarzyszenia pn. „Akademia Dobrego Życia” otrzymało dofinansowanie na kwotę 8.300,00 zł.
Ponadto jeżeli jest taka potrzeba udzielamy pomocy w codziennym funkcjonowaniu organizacji m.in. poprzez wypożyczanie sprzętu audiowizualnego, udostępnianie sal, pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz wspieramy stowarzyszenia w zakresie ich udziału w rożnego rodzaju targach, konkursach czy pokazach.

KONSULTACJE SPOŁECZNE UCHWAŁ W ROKU 2019
Na podstawie uchwały Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy w Popielowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Popielów i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów przeprowadzono 16 konsultacji niżej wymienionych aktów:
1. projektuuchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego, 
2. projektu uchwały dotyczącej zmian w statutach sołectw, 
3. projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023,
4. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku,
5. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza,
6. projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku,
7. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
8. projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów,
9. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów,
10. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów,
11. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
12. projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
13. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
14. projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne,
16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
17. projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

INICJATYWY LOKALNE
Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII-313-2010 z dnia 04 listopada 2010 r określony został tryb i kryteria realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Plan na 2019 – 10.000 zł 
Wykorzystanie:  9 975,88 zł    tj.  99,76 %
W roku 2019 złożono 4 wnioski na inicjatywy społeczne
1. Dożynki sołeckie organizowane przez mieszkańców Popielowskiej Kolonii i Popielowa

wkład finansowy gminy – 2.476,38 zł 
praca sprzętu przy realizacji inicjatywy – 500,00
praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy –730,00 zł

Razem 3.706,38 zł z czego wkład gminy stanowi 66,81 %, zaś praca mieszkańców oraz praca sprzętu przy realizacji inicjatywy– 1.230,00 zł co stanowi – 33,19 %


2. Renowacja pięciu Oaz wypoczynkowych w Karłowicach

wkład finansowy gminy – 1.499,50 zł 
praca sprzętu przy realizacji inicjatywy – 3.900,00
praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy –2.400,00 zł

Razem –7.799,50  zł z czego wkład gminy stanowi 19,23 %, zaś praca mieszkańców oraz praca sprzętu przy realizacji inicjatywy– 6.300,00 zł co stanowi – 80,77 %

3. Pokazy strażackie dla mieszkańców Gminy Popielów z okazji 20-lecia partnerstwa strażaków ochotników z Rüdersdorf i Karłowic
wkład finansowy gminy – 3.000,00zł
praca sprzętu – 250,00 zł
praca mieszkańców – 885 zł
wkład finansowy inicjatorów – 2.000,00 zł
Razem – 6.135,00 zł z czego wkład gminy stanowi 48,90 %, a praca mieszkańców oraz sprzęt jak i wkład własny inicjatorów – 3.135,00  zł  co stanowi –   51,10 %

4. Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka w Starych Siołkowicach w dniu 3 maja 2019 roku
wkład finansowy gminy – 3.000,00zł
praca sprzętu – 425,00 zł
praca mieszkańców – 525 zł
wkład finansowy inicjatorów – 2.924,00 zł
Razem – 6.874,00 zł z czego wkład gminy stanowi 43,64 %, a praca mieszkańców oraz sprzęt jak i wkład własny inicjatorów – 3.874,00  zł, co stanowi – 56,36 %