Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr XXI/143/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Wpisuje się kąpielisko „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” zlokalizowane na działkach nr 594 i 595 k.m. 4 obręb Nowe Siołkowice obejmujące odcinek 70 m linii brzegowej, do wykazu kąpielisk na terenie Gminy Popielów na rok 2020.
2. Organizatorem kąpieliska jest Gmina Popielów.
3. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska wynosi 200 osób.
4. Szczegółowe granice kąpieliska o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 
Sezon kąpielowy na terenie Gminy Popielów w 2020 roku ustala się na okres od 20 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-143-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (497,65KB)