Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

Uchwała Nr XXI/142/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów


Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się statuty następujących sołectw Gminy Popielów:
1. Statut Sołectwa Kaniów                       -stanowiący załącznik Nr 1,
2. Statut Sołectwa Karłowice                    -stanowiący załącznik Nr 2,
3. Statut Sołectwa Kurznie                        -stanowiący załącznik Nr 3,
4. Statut Sołectwa Kuźnica Katowska      -stanowiący załącznik Nr 4,
5. Statut Sołectwa Lubienia                      -stanowiący załącznik Nr 5,
6. Statut Sołectwa Nowe Siołkowice         -stanowiący załącznik Nr 6,
7. Statut Sołectwa Popielowska Kolonia   -stanowiący załącznik Nr 7,
8. Statut Sołectwa Popielów                     -stanowiący załącznik Nr 8,
9. Statut Sołectwa Rybna                         -stanowiący załącznik Nr 9,
10. Statut Sołectwa Stare Kolnie              -stanowiący załącznik Nr 10,
11. Statut Sołectwa Stare Siołkowice       -stanowiący załącznik Nr 11,
12. Statut Sołectwa Stobrawa                  -stanowiący załącznik Nr 12.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr VI/50/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów oraz uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.


§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.


§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Kaniów.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Karłowice.pdf
PDFZałącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Kurznie.pdf
PDFZałącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Kuźnica Katowska.pdf
PDFZałącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Lubienia.pdf
PDFZałącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Nowe Siołkowice.pdf
PDFZałącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Popielowska Kolonia.pdf
PDFZałącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Popielów.pdf
PDFZałącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Rybna.pdf
PDFZałącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Stare Kolnie.pdf
PDFZałącznik Nr 11 - Statut Sołectwa Stare Siołkowice.pdf
PDFZałącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Stobrawa.pdf