Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Uchwała Nr XXI/150/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 568 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących płatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności, na których nałożono ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 2. 
Warunek pogorszenia płynności finansowej o którym mowa w § 1, uważa się za spełniony, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego zwolnienie dotyczy, był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w lutym 2020 roku i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia oświadczenia.
§ 3. 
Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.
§ 4. 
1. Przedsiębiorca chcąc skorzystać ze zwolnienia w płatności podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 zobowiązany jest do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.
2. Przedsiębiorca, na którego nałożono ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Przedsiębiorca, na którego nałożono ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 roku.
4. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać złożone w Urzędzie Gminy w Popielowie bądź też za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lipca 2020 roku.
§ 5. 
Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli oraz weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia przez przedsiębiorcę, będącego warunkiem do korzystania ze zwolnienia.
§ 6. 
Przedsiębiorca, który złożył organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje, co do spełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą, traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1.
§ 7. 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01).
§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-150-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf (810,26KB)