Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/242/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1

1.   Ustala się minimalne stawki czynszu najmu (dzierżawy) lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy Popielów w kwocie netto za 1 m2 powierzchni użytkowej:

 1. lokale użytkowe pod działalność podstawowej opieki zdrowotnej     3,50 zł/m²/ miesięcznie/ powierzchni użytkowej lokalu,                                                                                                                                              pomieszczeń przynależnych i wspólnych,
 2. lokale użytkowe pod gabinety stomatologiczne i apteki                     7,00 zł/m²/ miesięcznie /powierzchni użytkowej lokalu,                                                                                                                                               pomieszczeń przynależnych i wspólnych,
 3. inne lokale użytkowe w budynkach w których zlokalizowana jest opieka zdrowotna–pod działalność gospodarczą
  komercyjną                                                                                       14,00 zł/m²/ miesięcznie /powierzchni użytkowej lokalu
 4. garaże, komórki i budynki gospodarcze wolnostojące                       1,00 zł/m²/ miesięcznie /powierzchni użytkowej lokalu,
 5. garaże, komórki i budynki wolnostojące na nieruchomościach komunalnych objętych najmem lokali
  mieszkalnych                                                                                     0,70 zł/m²/ miesięcznie/powierzchni użytkowej ,
 6. lokal użytkowy przeznaczony na rewir dzielnicowych Policji             6,00 zł/m²/ miesięcznie/ powierzchni użytkowej lokalu,
                                                                                                                                        pomieszczeń przynależnych i wspólnych,
 7. salę konferencyjną w Urzędzie Gminy w Popielowie                        60,00 zł/salę/ godzinę;
 8. lokal pod działalność handlową                                                          5,00 zł/m²/ miesięcznie /powierzchni użytkowej lokalu,                                                                                                                                                      pomieszczeń przynależnych i wspólnych.

2.         Powyższe minimalne stawki  czynszu obowiązują dla nowych umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 1. Ustala się następujące minimalne stawki czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością gminy w kwocie netto:
  a) za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod działalność produkcyjno-składową na terenie gminy za 1 m2 1,00 zł miesięcznie,
  b) za dzierżawę gruntu na realizację urządzeń infrastruktury technicznej na cele komercyjne – za 1 m2  5,00 zł miesięcznie,
  c) za dzierżawę gruntu na terenach rekreacyjnych pod działalność związaną z usługami gastronomicznymi i turystyką (kioski, stragany) –1 m2 5,00 zł miesięcznie,
  d) za zajmowany plac pod wesołe miasteczko 350 zł za dobę,
  e) za dzierżawę gruntów na cele rolnicze:
 • o powierzchni do 0,1000 ha 0,09 zł rocznie,
 • o powierzchni do 0,1001 ha do 0,5000 ha 0,07 zł rocznie,
 • o powierzchni powyżej 0,5000 ha 0,05 zł rocznie,

f)  za działki przydomowe (ogródki przydomowe), użytkowane przez najemców którzy mają umowę najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy 0,02 zł/m2/ miesięcznie,

g)   za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na ogródki przydomowe 0,03 zł/m2/ miesięcznie, z wyjątkiem działek za które czynsz jest mniejszy od 25,00 (iloczyn powierzchni i stawki jednostkowej) w takich przypadkach czynsz
za takie działki wynosi 25,00 zł,

h)  za dzierżawę gruntu dla pod zbiornikami wodnymi (bez względu czy działka obejmuje część zbiornika lub cały zbiornik) 0,03 zł / m² rocznie,

i)    za dzierżawę terenów zieleńców i terenów zieleni urządzonej 0,05 zł /m² rocznie,

j) za umieszczenie reklamy 15,00 zł za pierwszy m² powierzchni reklamy oraz 5,00 zł za każdy następny m² miesięcznie,

 1. Powyższe minimalne stawki czynszu obowiązują dla umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.   Czynsze dzierżawne określone na podstawie stawek w §1-§2 za wyjątkiem §1 ust. 1 pkt. e i § 2 ust. 1 pkt f podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS.”

2    Do stawek opłat z tytułu czynszów określonych w §1-§2 doliczony zostanie należny podatek VAT.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-242-2020 z dnia 30-03-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów.pdf