Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE WIEŻY BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI STARE SIOŁKOWICE

Popielów, 2020-03-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE WIEŻY BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI STARE SIOŁKOWICE 

  1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego: 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563
Telefon: 77/42 75 822
Fax:  77/ 42 75 838
e-mail: 
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 euro, w związku z czym do niniejszego postępowania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z art. 4 pkt. 8.
 
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi malowania wieży OSP Stare Siołkowice, ul. Michała.
2. Szczegółowa specyfikacja
a) Powierzchnia do malowania
- drewniana 168,20 m2
- stalowa – konstrukcja wieży,
b) Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania po stronie wykonawcy.
c) Zamawiający zastrzega aby materiały posiadały stosowne atesty i certyfikaty.
d) Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną wieży,
e) do wykonywania robót malarskich można przystąpić po akceptacji przez zamawiającego kolorystyki i rodzaju farby.
f) w przypadku wykonywania robót z rusztowania stałego, należy uzgodnić  z Gminą Popielów kwestię zajęcia pasa drogowego.

UWAGA: realizowane prace nie mogą wpływać na zakłócenie działalności obiektu –  OSP i świetlicy wiejskiej.

  1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA

1. Wykonanie przedmiotu  zamówienia w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

  1. KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30  marca 2020 roku do godz. 14.00.
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 w godzinach pracy,
- przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego,
- przesłać drogą elektroniczną na adres:  
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferowany sprzęt musi posiadać gwarancję i niezbędne atesty, jeśli wynika to z przepisów prawa.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najniższą cenę brutto uwzględniającą cenę dostawy i montażu.
3. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.
4. Płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru Zamawiającemu.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, pokój 23 lub pod numerem telefonu 77/ 42 75 857 lub adresem e-mail , kontakt w zakresie szczegółowości specyfikacji zamówienia i umówienia wizji lokalnej: Danuta Izydorczyk, tel. 889634233.

PDFZapytanie ofertowe na malowanie wieży budynku OSP w miejscowości Stare Siołkowice.pdf (630,20KB)

DOCzalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-2.doc (50,50KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf (154,28KB)