Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy

 

Popielów 14.06.2004 r
ITR-7331/43/04


O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A  G M I N Y  P O P I E L Ó WNa postawie art. .61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ), w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 717 ) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2004r zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
Jarosława Dziekońskiego – SOLVER Spółka Jawna, ul. Bałtycka 8, 44-100 Gliwice, działającego w im. PTK CENTERTEL Sp. z o.o., ul.Skierniewicka10 A, 01-230 Warszawa
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę:

„Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci IDEA 5234 KWOP Popielów”, na działce nr 1139 w Starych Siołkowicach (teren Gminnej Oczyszczalni ścieków)

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, pok. 11, w godz. od 7.15 do 15.00 oraz wnieść ewentualnie uwagi i wnioski na piśmie.


( Wójt Gminy Popielów )
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi POPIELÓWNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów uchwały Nr II/10/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi POPIELÓW w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi KARŁOWICE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu uchwały Rady Gminy Popielów Nr II/11/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi Karłowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Pisemne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Popielowie, 46-090 Popielów ul. Opolska 13
w terminie 22 dni od dnia obwieszczenia tj. do 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie informuję, stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627zm. Dz. U. Nr 115, poz.1229, z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957), że w publicznie dostępnym wykazie o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.
.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi STARE SIOŁKOWICENa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów uchwały Nr II/12/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi STARE SIOŁKOWICE w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.Znak: GTK-7331/42/03


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów

z dnia 15 stycznia 2003r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717),
zawiadamiam, że w dniu w dniu 24.11.2003r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Polkomtel S.A. 02-001 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 81, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT-24278 Opo-Popielów na działce nr 1145/146 położonej we wsi Popielów.

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pok. 11, w godz. od 745 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.


Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/6/03

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Popielów


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 16.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pracowni Projektowej Renaty Figury, ul. Batalionu Parasol 2/202, 45-290 Opole, działającej z upoważnienia Wójta Gminy Popielów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 dz. o nr ewidencyjnym gruntu 568/192 km 1.
W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 800 do 1500 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/21/0

Obwieszczenie
Wójta Gminy Popielów

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 16.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polkomtel S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

· stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT-24276 wraz z linią zasilającą we wsi Stobrawa ul. Odrzańska 1, działka nr 294/2

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 715 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/6/03

Obwieszczenie
Wójta Gminy Popielów

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 04.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 45-061 Opole ul. Katowicka 55, w sprawie wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego:

· Modernizacja prawostronnego wału rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa – Stare Kolnie gmina Popielów.

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 715 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów 18.08.2004r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów


o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW


Na podstawie art. 11 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Popielowie uchwały Nr XVI/131/2004 z dnia 3 czerwca 2004r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW, obejmującej w szczególności:
§ doprowadzenie ustaleń studium do zgodności z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dnia 26 maja 2004r., poz. 1233),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów ustawy:
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 627),
- z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r. Nr 92, poz. 880),
- z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2001r. Nr 115, poz. 1229),
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt: Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 późn. zm.), w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
§ uwzględnienie ustaleń projektu planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
§ uwzględnienie rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę przeznaczenia i zagospodarowania złożonych do projektów miejscowych planów , będących w trakcie opracowania, w tym szczególnie lokalizację terenów przemysłowych na terenie wsi Stare Siołkowice i Karłowice.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia
11.09.2004r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Popielów 21.12.2004r
WÓJT GMINY POPIELÓW


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy POPIELÓW”


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Popielowie Nr XVI/131/2004r. z dnia 3 czerwca 2004r. zawiadamiam, że projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów” będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach:

od 07.01. 2005r do 18.02.2005r.
w siedzibie Urzędu Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13 , pok. 24 , w godzinach 8 oo - 15 oo.

Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ww. ustawy informuję, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi ww. projekcie zmiany studium, odbędzie się w ostatnim dniu jego wyłożenia do publicznego wglądu, w godzinach od 10 oo do 14 oo

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany ww. studium w terminie 21 dni, od dnia zakończenia okresu jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy DuszyńskiUrząd Gminy w Popielowie informuje, że posiada opracowanie ekofizjograficzne dla wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice oraz pozostałego obszaru gminy Popielów.
Opracowanie jest dostępne do wglądu w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00÷15.00 w pokoju nr 11.
 

Popielów 14.06.2004 r
ITR-7331/43/04


O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A  G M I N Y  P O P I E L Ó WNa postawie art. .61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ), w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 717 ) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2004r zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
Jarosława Dziekońskiego – SOLVER Spółka Jawna, ul. Bałtycka 8, 44-100 Gliwice, działającego w im. PTK CENTERTEL Sp. z o.o., ul.Skierniewicka10 A, 01-230 Warszawa
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę:

„Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci IDEA 5234 KWOP Popielów”, na działce nr 1139 w Starych Siołkowicach (teren Gminnej Oczyszczalni ścieków)

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, pok. 11, w godz. od 7.15 do 15.00 oraz wnieść ewentualnie uwagi i wnioski na piśmie.


( Wójt Gminy Popielów )
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi POPIELÓWNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów uchwały Nr II/10/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi POPIELÓW w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi KARŁOWICE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu uchwały Rady Gminy Popielów Nr II/11/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi Karłowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Pisemne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Popielowie, 46-090 Popielów ul. Opolska 13
w terminie 22 dni od dnia obwieszczenia tj. do 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie informuję, stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627zm. Dz. U. Nr 115, poz.1229, z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957), że w publicznie dostępnym wykazie o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.
.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi STARE SIOŁKOWICENa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popielów uchwały Nr II/12/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar wsi STARE SIOŁKOWICE w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia 14 listopada 2003r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczone zostały dane o ww. projekcie planu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu.Znak: GTK-7331/42/03


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów

z dnia 15 stycznia 2003r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717),
zawiadamiam, że w dniu w dniu 24.11.2003r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Polkomtel S.A. 02-001 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 81, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT-24278 Opo-Popielów na działce nr 1145/146 położonej we wsi Popielów.

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pok. 11, w godz. od 745 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.


Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/6/03

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Popielów


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 16.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pracowni Projektowej Renaty Figury, ul. Batalionu Parasol 2/202, 45-290 Opole, działającej z upoważnienia Wójta Gminy Popielów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 dz. o nr ewidencyjnym gruntu 568/192 km 1.
W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 800 do 1500 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/21/0

Obwieszczenie
Wójta Gminy Popielów

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 16.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polkomtel S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

· stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT-24276 wraz z linią zasilającą we wsi Stobrawa ul. Odrzańska 1, działka nr 294/2

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 715 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów, dnia 2004-04-14
Znak ITR-7331/6/03

Obwieszczenie
Wójta Gminy Popielów

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071/ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/ zawiadamiam, że w dniu 04.03.2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 45-061 Opole ul. Katowicka 55, w sprawie wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego:

· Modernizacja prawostronnego wału rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa – Stare Kolnie gmina Popielów.

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, pokój nr 11 w godzinach od 715 do 1515 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski na piśmie.Popielów 18.08.2004r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów


o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW


Na podstawie art. 11 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Popielowie uchwały Nr XVI/131/2004 z dnia 3 czerwca 2004r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW, obejmującej w szczególności:
§ doprowadzenie ustaleń studium do zgodności z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dnia 26 maja 2004r., poz. 1233),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów ustawy:
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 627),
- z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r. Nr 92, poz. 880),
- z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2001r. Nr 115, poz. 1229),
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt: Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 późn. zm.), w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
§ uwzględnienie ustaleń projektu planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
§ uwzględnienie rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę przeznaczenia i zagospodarowania złożonych do projektów miejscowych planów , będących w trakcie opracowania, w tym szczególnie lokalizację terenów przemysłowych na terenie wsi Stare Siołkowice i Karłowice.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia
11.09.2004r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Popielów 21.12.2004r
WÓJT GMINY POPIELÓW


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy POPIELÓW”


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Popielowie Nr XVI/131/2004r. z dnia 3 czerwca 2004r. zawiadamiam, że projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów” będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach:

od 07.01. 2005r do 18.02.2005r.
w siedzibie Urzędu Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13 , pok. 24 , w godzinach 8 oo - 15 oo.

Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ww. ustawy informuję, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi ww. projekcie zmiany studium, odbędzie się w ostatnim dniu jego wyłożenia do publicznego wglądu, w godzinach od 10 oo do 14 oo

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany ww. studium w terminie 21 dni, od dnia zakończenia okresu jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy DuszyńskiUrząd Gminy w Popielowie informuje, że posiada opracowanie ekofizjograficzne dla wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice oraz pozostałego obszaru gminy Popielów.
Opracowanie jest dostępne do wglądu w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00÷15.00 w pokoju nr 11.