Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XX/141/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe: 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące: 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe: 10 000,00 zł;
2) zmniejszeniu planu przychodów budżetu gminy z tego:
- przychody budżetu: -354 090,00 zł;
3) zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: -223 510,00 zł,
- wydatki majątkowe: -130 580,00 zł;
4) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: -15 400,00 zł,
- wydatki majątkowe: 15 400,00 zł.
§ 2. 
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
1. Wprowadza się zmianę nazw zadań majątkowych ujętych w planie wydatków majątkowych na 2020 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne.
2. Zadania otrzymują brzmienie:
- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Pokojska w m. Lubienia,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w m. Nowe Siołkowice,
- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kościelnej i Krótkiej w m. Karłowice.
§ 4. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
2. Przedsięwzięcie otrzymuje brzmienie:
- Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice.
§ 6. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem:        41 394 887,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące:        35 502 442,02 zł,
b) dochody majątkowe:    5 892 445,35 zł;
2) Przychody ogółem:      4 485 585,01 zł;
3) Wydatki ogółem:        43 535 896,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:        32 301 389,53 zł,
b) wydatki majątkowe:    11 234 506,85 zł;
4) Rozchody ogółem:       2 344 576,00 zł.
§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 


PDFUchwała Nr XX-141-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf