Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/223/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii
i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy
w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2.

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 4 marca 2020 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 25 marca 2020 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pan Stanisław Szynkowski, tel. 774275826, .

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się
za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2020 z dnia 3-03-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf (440,64KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXI- -2020 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf (347,38KB)
PDFZałączniki Nr 1 - 6.pdf (14,99MB)
PDFZałączniki nr 7 - 12.pdf (14,91MB)
PDFformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw.pdf (126,47KB)
DOCformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw.doc (37,50KB)

DOCProjekt uchwały Nr XXI- -2020 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.doc (530,50KB)