Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.222.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie  ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej szkoły ponadpodstawowej lub placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej szkoły lub publicznej placówki  (Dz.U.z 2017 r. poz.1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach, ul. Kolejowa 9, 46-037 Karłowice.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Popielów.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie  www.popielow.pl, na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Popielowie, w Biuletynie   Informacji   Publicznej www.bip.popielow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.222.2020 z dnia 24-02-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.pdf (381,79KB)