Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”

Uchwała Nr XIX/136/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 w związku z 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” wspólnie z Partnerami tj.: Województwem Opolskim, Powiatem Opolskim, Gminą Dąbrowa, Gminą Komprachcice, Gminą Łubniany, Gminą Niemodlin, Gminą Prószków, Gminą Ozimek, Gminą Tarnów Opolski, w którym Powiat Opolski pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach osi priorytetowej III  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III.pdf (345,04KB)