Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

Uchwała Nr XIX/133/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2021 roku samorządowych instytucji kultury: Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie i Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Popielowie.
2. Połączenie samorządowych instytucji kultury ma na celu zwiększenie efektywności wykonywania zadań służących zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury.
3. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, powstanie gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Informacji w Popielowie” zwana dalej Centrum.
§ 2. 
Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz bibliotek na terenie Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu,
2) Krajowej Radzie Bibliotecznej.
§ 4. 
Zobowiązuje się Wójta Gminy Popielów, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu i Krajowej Rady Bibliotecznej, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 5. 
Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.
§ 6. 
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf (1,06MB)
 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator (gmina) może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Art. 19 ust. 1 precyzuje, że połączenie polega na utworzeniu jednej instytucji, w skład której wchodzą załogi i mienie łączonych instytucji.
Połączenie instytucji kultury (Samorządowego Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji) z biblioteką odbywa się w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w świetle którego organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W związku z powyższym w celu połączenia z dniem 1 stycznia 2021 r. Samorządowego Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Popielowie należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia do dnia 31 maja 2020 r.
Połączenie wymienionych samorządowych instytucji kultury pozwoli na efektywniejsze wykonywanie zadań służących zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury oraz w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
W wyniku połączenia powstanie jedna samorządowa instytucja kultury, która będzie realizować wszystkie zadania łączonych instytucji, w wyniku czego nie zostanie obniżona jakość i ilość świadczonych usług. Bez zmian pozostanie dostępność do oferty bibliotecznej realizowanej przez filie biblioteczne w Karłowicach, Starych Siołkowicach i Stobrawie.
Usprawniony zostanie proces administrowania mieniem łączonych instytucji oraz prowadzenia inwestycji.
Połączenie załóg w ramach jednej instytucji pozwoli na sprawną organizację działalności kulturalnej i bibliotecznej oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych w realizacji zróżnicowanej oferty dla mieszkańców Gminy Popielów.
W ramach nowej samorządowej instytucji kultury planowane jest stworzenie struktury organizacyjnej pozwalającej na efektywniejsze wykorzystanie i rozwój oferty kulturalnej oraz bibliotecznej w świetlicach wiejskich, w porozumieniu z organami jednostek pomocniczych gminy (sołectw).
Połączenie instytucji pozwoli na zoptymalizowanie zarządzania środkami finansowymi przeznaczanymi z budżetu Gminy Popielów na prowadzenie działalności kulturalnej i z zakresu czytelnictwa.
W połączonej jednostce zachowana zostanie liczba stanowisk i etatów związanych z działalnością biblioteczną, w tym prowadzoną w dotychczasowych filiach bibliotecznych. Ewentualne zmiany, poprzedzone szczegółową analizą potrzeb w zakresie działalności bibliotecznej, zostaną przeprowadzone nie prędzej niż pół roku po połączeniu.
W nowej instytucji zostanie zachowany poziom finansowania działań związanych z czytelnictwem.
Połączenie pozwoli na wzmocnienie działalności w zakresie dziedzictwa narodowego, realizowanej dotychczas przez obydwie instytucje prowadzące m.in. izbę pamięci Jakuba Kani oraz izbę śląską. Ponadto planowane jest rozszerzenie oferty związanej z informacją, w szczególności z zakresu informacji turystycznej.
Należy nadmienić, że obecna struktura wynika z przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, które obowiązywały w chwili powołania obecnych instytucji, a które zakazywały działalności biblioteki łącznie z inną instytucja kultury. W wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1230) stało się możliwe łączenie działalności bibliotek z innymi instytucjami kultury.