Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/132/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody majątkowe: 48 063,00 zł,
- wydatki bieżące: 10 156,00 zł,
- wydatki majątkowe: 135 407,00 zł;
2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody majątkowe: -42 500,00 zł,
- wydatki majątkowe: -140 000,00 zł
3) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy.
§ 2. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem:        41 374 887,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące:        35 492 442,02 zł,
b) dochody majątkowe:    5 882 445,35 zł;
2) Przychody ogółem:        4 839 675,01 zł;
3) Wydatki ogółem:        43 869 986,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:        32 530 299,53 zł,
b) wydatki majątkowe:    11 339 686,85 zł;
4) Rozchody ogółem:        2 344 576,00 zł.
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-132-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (3,99MB)