Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/217/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 luty 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Popielów na zabiegi sterylizacji psów i kotów, usypiania "ślepych miotów" oraz znakowania (czipowania) psów

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 19 luty 2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Popielów na zabiegi sterylizacji psów i kotów, usypiania "ślepych miotów" oraz znakowania (czipowania) psów z terenu Gminy Popielów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm) w związku z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

O dofinansowanie z budżetu Gminy Popielów na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, usypianie „ślepych miotów” oraz znakowanie (czipowanie) psów, mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Popielów posiadający psy i koty.

§ 2

 1. Celem akcji sterylizacji i kastracji oraz znakowania (czipowania) psów jest:
 1. Zapobieganie bezdomności psów i kotów;
 2. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;
 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów
  i kotów;
 4. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3

 1. Gmina Popielów dofinansowuje zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, usypianie „ślepych miotów” oraz znakowanie (czipowanie) psów w zakładzie leczniczym, z którym posiada zawartą umowę na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, usypiania „ślepych miotów”, znakowania (czipowania) psów.
 2. Zakład, o którym mowa w ust. 1 przed wykonaniem zabiegu sterylizacji bądź kastracji, przedkłada właścicielowi zwierzęcia do podpisania „Wniosek właściciela o wykonywanie zabiegu sterylizacji/kastracji/eutanazji „ślepych miotów” - psa/kota na koszt Gminy Popielów” stanowiący załącznik nr 1 oraz „Wniosek właściciela o przeprowadzenie znakowania (czipowania) psa na koszt Gminy Popielów” stanowiący załącznik nr 2.
 3. Zabiegi sterylizacji, znakowania (czipowani) psów dofinansowywane będą właścicielom, którzy dopełnią obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Weryfikacja tego obowiązku następowała będzie w zakładzie leczniczym poprzez okazanie przez właściciela aktualnego dowodu zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

§ 4

 1. Gmina Popielów dofinansowuje koszty zabiegów sterylizacji samic i kastracji samców w liczbie maksymalnie 1 szt. zwierząt rocznie w odniesieniu do jednego właściciela zamieszkałego na terenie Gminy Popielów.
 2. Gmina Popielów dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z zawartą z nim umową, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę / rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz wniosek wskazany w § 3 ust. 3.

§ 5

Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, usypiania „ślepych miotów”, znakowania (czipowania) psów realizowane będą do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Popielów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-217-2020 z dnia 19-02-2020 w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na zabiegi sterylizacji psów i kotów, usypiania ślepych miotów i znakowania (czipowania) psów.pdf

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/217/2020

Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

 

WNIOSEK WŁAŚCICIELA O WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI / KASTRACJI / EUTANAZJI ŚLEPYCH MIOTÓW -  PSA/ KOTA 
NA KOSZT GMINY POPIELÓW

 

 1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia/miotu*: ………………………………………………
 2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………...
 3. tel. …………………………….., e-mail: ………………………………………………………
 4. Zwierzęta zgłoszone do zabiegu: pies / kot *

ich liczba [szt.]: ……….. płeć (jeżeli jest znana): ……………………………………………..

 1. Rodzaj zabiegu:  sterylizacja [szt.]  …….. kastracja [szt.] …… eutanazja [szt.]…………

 

Oświadczam, że jestem właścicielem psa / kota zgłoszonego przeze mnie na koszt Gminy Popielów do zabiegu.

 

Zobowiązuję się do dostarczenia zwierząt do zakładu leczniczego dla zwierząt wskazanego przez Gminę Popielów:

……………………………………………………………………………………………
w terminie uzgodnionym z ww. lekarzem.

 

Po wykonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji, zwierzęta będą przeze mnie dostarczane na wizyty kontrolne, których koszty pokryję ze środków własnych.

 

…………………………………………  
data i podpis właściciela

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym  wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.

 

…………………………………………  
data i podpis właściciela

*- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku

 

Załącznik 1 : Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie w wymogiem  art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),

 

 

Akceptacja wniosku na zabieg:

 

Akceptuje się wniosek Pana/Pani* ……………………………………………………….,

który/  która* jest właścicielem zgłoszonego zwierzęcia / zwierząt*  do wykonania zabiegu sterylizacji / kastracji/ eutanazji ślepych miotów* – na koszt Gminy Popielów

 • - niepotrzebne skreślić

 

 

………………………………………        
podpis pracownika Urzędu Gminy w Popielowie

 

 

Potwierdzenie wykonania zabiegu:

 

Potwierdzam, że w dniu ………..…….. przeprowadziłem zabieg sterylizacji/kastracji/eutanazji ślepych miotów* …… szt. psa / kota dostarczonego/-nych* przez Panią/Pana …………………………………....………….…………………………………………………………

 • - niepotrzebne skreślić

 

 

 

Wyliczenie kosztów przeprowadzenia zabiegu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………

podpis lekarza weterynarii wykonującego zabieg

 

Załącznik nr 1

do wniosku właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji / kastracji / eutanazji ślepych miotów -  psa/ kota  na koszt Gminy Popielów

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Gmina Popielów z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.
 2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy
  w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt  e-mail: 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem Pani/Pana do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 (Uchwała Nr …/2020 Rady Gminy Popielów z dnia …..) 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot wykonujący zabieg: Vetoptimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z Popielowie (46-090) , przy ul. Kościuszki 27, w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również inne podmioty , które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Popielów przetwarzają dane osobowe ( usługi hostingowe, doradcze, prawnicze), oraz podmioty które uprawnione są
do ich otrzymania  przepisami prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
  do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający złożenie wniosku
  i skorzystanie z  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 . Nie podanie danych wymaganych we wniosku skutkować będzie jego wadliwością i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości skorzystania z Programu.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/217/2020

 

Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

 

WNIOSEK WŁAŚCICIELA O PRZEPROWADZENIE ZNAKOWANIA (CZIPOWANIA) PSA NA KOSZT GMINY POPIELÓW

 

 1. Imię i nazwisko właściciela psa  ……………… ………………………………………………
 2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………...
 3. tel. …………………………….., e-mail: ………………………………………………………
 4. Zwierzęta zgłoszone do zabiegu:

ich liczba [szt.]: ………..

płeć (jeżeli jest znana): ……………………………………………..

 

Zobowiązuję się do dostarczenia zwierząt do zakładu leczniczego dla zwierząt wskazanego przez Gminę Popielów:

……………………………………………………………………………………………
w terminie uzgodnionym z ww. lekarzem.

 

Oświadczam, że jestem właścicielem psa zgłoszonego przeze mnie na koszt Gminy Popielów do zabiegu.

 

…………………………………………  
data i podpis właściciela

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów. Zostałem poinformowana/(y), że skorzystanie
z programu elektronicznego oznakowania psa (czipowania) będzie wiązało się z identyfikacją mojej osoby jako właściciela psa .

 

…………………………………………  
data i podpis właściciela

 

*- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku

 

 

Załącznik 1 : Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie w wymogiem  art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),

 

Akceptacja wniosku na zabieg:

Akceptuje się wniosek Pana/Pani* ……………………………………………………….,

który/  która* jest właścicielem zgłoszonego zwierzęcia / zwierząt*  do wykonania zabiegu  znakowania czipowania – na koszt Gminy Popielów

 • - niepotrzebne skreślić

 

 

………………………………………        
podpis pracownika Urzędu Gminy w Popielowie

 

Potwierdzenie wykonania zabiegu:

Potwierdzam, że w dniu ………..…….. przeprowadziłem zabieg znakowania (czipowania) psa

…… szt. psa dostarczonego przez Panią/Pana …………………………………....………….…………………………………………………………

 • - niepotrzebne skreślić

 

 

Wyliczenie kosztów przeprowadzenia zabiegu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………

podpis lekarza weterynarii wykonującego zabieg 

Załącznik nr 1

do wniosku właściciela o przeprowadzenie znakowania (czipowania) psa na koszt Gminy Popielów

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Gmina Popielów z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.
 2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy
  w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt  e-mail: 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem Pani/Pana do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 (Uchwała Nr …/2020 Rady Gminy Popielów z dnia …..) 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot świadczący usługi

chipowania zwierząt: Vetoptimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z Popielowie (46-090) , przy ul. Kościuszki 27, w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również inne podmioty , które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Popielów przetwarzają dane osobowe ( usługi hostingowe, doradcze, prawnicze), Po dokonaniu elektronicznego oznakowania psa Pani/Pana dane zostaną przekazane do centralnego rejestru prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku. al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk. Dostęp do Pana danych mogą mieć również  podmioty które uprawnione są do ich otrzymania  przepisami prawa.  

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
  do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora,
  w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający złożenie wniosku
  i skorzystanie z  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 . Nie podanie danych wymaganych we wniosku skutkować będzie jego wadliwością i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości skorzystania z Programu.

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-217-2020 z dnia 19-02-2020 w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na zabiegi sterylizacji psów i kotów, usypiania ślepych miotów i znakowania (czipowania) psów.pdf