Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/215/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy
w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2.

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 12 lutego 2020 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 19 lutego 2020 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pan Rafał Kołodziej, tel. 774275858, .

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane
na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się
za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Projekt
Uchwała Nr XIX/137/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Popielów polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. 
Postanowienia ogólne
1. Dotację można otrzymać na budowę przydomowej oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Popielów na nieruchomościach dla których jest brak technicznych możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, oraz dla których ze względów ekonomicznych nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.
2. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego) z jednoczesnym odłączeniem zbiorników bezodpływowych funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.
4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania dotyczące jej lokalizacji na nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
5. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
§ 3. 
Beneficjenci
1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 1, mogą uzyskać osoby fizyczne, wytwarzające ścieki bytowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) zamieszkałe na terenie Gminy Popielów i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej nieruchomości.
§ 4. 
Źródła finansowania
1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Popielów.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Popielów ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Popielów na dany rok.
3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 9 000,00 zł, lecz nie więcej niż 90 % kosztów całego zadania.
§ 5. 
Rozliczenie i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji
1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały nowe i zamontowane po raz pierwszy.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie Gminy w Popielowie pisemny wniosek według wzoru określonego odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów oraz następujące załączniki:
1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości);
2) w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Popielów;
3) kopię ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu;
4) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3.
3. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 1, będzie się odbywał w trybie ciągłym, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Realizacja inwestycji powinna nastąpić nie później niż do 30 listopada danego roku, a rozliczenie zadania beneficjent zobowiązuje się dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
5. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane i weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym  przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Popielów danego roku. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:
1) utrzymana zostanie w mocy uchwała zatwierdzająca niniejszy regulamin;
2) Gmina Popielów przeznaczy w budżecie środki na ten cel;
3) zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające z niniejszej uchwały.
6. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszej uchwale, Wójt Gminy Popielów wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania i traktowany będzie jako rezygnacja z ubiegania się o udzielenie dotacji.
7. Dokumenty, Wnioskodawca składa w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
8. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o sposobie załatwienia wniosku o udzielenie dotacji oraz w razie przyznania dotacji o terminie zawarcia umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną. Nie podpisanie umowy przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.
9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i zakwalifikowanie do dofinansowania jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Popielów a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana;
2) termin realizacji przedsięwzięcia , o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
3) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
10. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Popielów umowy dotacji.
11. Przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, na pisemny wniosek beneficjenta złożony w Urzędzie Gminy w Popielowie.
12. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, o której mowa w ust. 9 oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) imienna faktura VAT lub rachunek za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub za zakup urządzenia oraz jego montażu;
2) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Popielowie;
3) protokół odbioru sporządzony i podpisany w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Popielowie oraz przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie instalacji sanitarnych  i będącą czynnym członkiem izby inżynierów;
4) certyfikat lub aprobata techniczna, potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.
13. Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego, robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, transportu, eksploatacji, zakupu pojedynczych elementów (komponentów) oczyszczalni i jej konserwacji.
14. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Popielów kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy.
15. Warunkiem wypłaty jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
16. Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji trwałości przedsięwzięcia, przez co rozumie się właściwą eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta.
17. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w przypadku:
1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji;
2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszej uchwały lub umowy dotacji;
3) gdy wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów ochrony środowiska;
4) niewłaściwej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie trwałości przedsięwzięcia.
§ 6. 
Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo do:
1) przeprowadzenia, w terminie do 5 lat od daty przyznania dofinansowania, kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszej uchwały i umowy dotacji przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5 niniejszej uchwały;
2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń niniejszej uchwały lub umowy dotacji.
2. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 8. 
Tracą moc uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował referat BOS
 

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach 
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2020 z dnia 11-02-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (422,44KB)
PDFformularz-do-konsultacji-przydomowe-oczyszczalnie.pdf (445,94KB)
DOCformularz-do-konsultacji-przydomowe-oczyszczalnie.doc (38,00KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (2,11MB)