Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu pn.: „Kuchnia ponad granicami” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

Uchwała Nr XVIII/130/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu pn.: „Kuchnia ponad granicami” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad finansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji mikroprojektu typu C w partnerstwie z Obec Domašov u Šternberka pn.: „Kuchnia ponad granicami”.
2. Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach osi priorytetowej IV Współpraca instytucji i społeczności w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.
§ 2. 
1. Współpraca z Partnerem wymienionymi w § 1 ust. 1 będzie się odbywać zgodnie z zasadami dobrego partnerstwa określonymi w Deklaracji Partnerstwa.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do podpisania Deklaracji partnerstwa w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVIII-130-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu pn. Kuchnia ponad granicami.pdf (325,23KB)